TAKTYKA ZIELONA

Taktyka Zielona ? to zakres poj dotyczcych walki w otwartym terenie (zarwno tereny lene jak i pustynne), jest ona podstaw szkolenia wojskowego. Szeroko pojta Zielona Taktyka zawiera w sobie zagadnienia takie jak np. formacje patrolowe, sposoby patrolowania terenu, ?zakadanie? zasadzek, pokonywanie przeszkd terenowych w formacjach, poruszanie si po terenach lenych itp.

PATROL

Patrolowanie jest podstawowym zadaniem piechoty. Patrol jest podstawowym narzdziem jakim dysponuje dowdca do wykonania zada. W najprostszej formie Patrol jest bezpiecznym sposobem przemieszczania si z punktu A do B w terenie gdzie jest moliwy kontakt z przeciwnikiem. Patrol moe rwnie stanowi cz bardziej zoonych zada jak np. zasadzka, ktra skada si z patrolu na miejsce zasadzki, zasadzki waciwej i patrolu powrotnego po zakoczeniu akcji.

Wyrniamy nastpujce rodzaje patroli:

1. Patrol do kontaktu z przeciwnikiem

2. Patrol rozpoznawczy

3. Patrol stacjonarny

Technika poruszania si w terenie

Podczas dziaa operacyjnych na poziomie taktycznym, sia ognia nowoczesnej broni automatycznej weryfikuje wszelkie bdy popenione przez onierzy. Poprawna technika przemieszczania si w terenie stanowi o bycie oddziau. Poruszanie si w terenie, lub patrolowanie jest umiejtnoci ktra musi by opanowana przez poszczeglnych czonkw oddziau na bardzo wysokim poziomie. Grupa onierzy przemieszczajcych si w terenie z uyciem poniszych technik, nazywana jest patrolem. Technika poruszania si w terenie skada si z umiejtnoci ustawiania stp na podou, skrytoci poruszania si, odstpem pomidzy onierzami, skanowaniem sektorw ogniowych oraz wzajemnym ubezpieczeniem. Grupa onierzy stosujcych te techniki, i poruszajca si w danym szyku, tworzy formacje patrolow.

Wszystkie opisane techniki jak i caa taktyka prowadzenia walki, nie jest szablonowym stereotypem. Pynnie zmienia si w zalenoci od dwch podstawowych czynnikw:

TEREN i PRZECIWNIK

Ten uniwersalny modyfikator moe by zastosowany do kadego aspektu prowadzenia operacji. Podczas patrolowania, zmieniajce si warunki terenowe bd dyktowa zmian odstpu, formacji patrolowej itp. a prawdopodobiestwo kontaktu z przeciwnikiem jak i rwnie jego uzbrojenie, liczebno i znana metoda dziaania dyktuj opcje taktyczne dostpne dla dowdcy.

Druyna skadajca si z 7-10 onierzy (w tym podrczniku przyjto model ADF gdzie druyna skada si z 9 onierzy) jest najmniejszym elementem ktry porusza si w terenie w formacji patrolowej. D-ca druyny, w oparciu o wsplne umiejtnoci kadego onierza musi kontrolowa swoj druyn. Kontrola odbywa si przede wszystkim za pomoc sygnaw patrolowych, poniej. Ponadto gwnym narzdziem kontroli jest rutyna patrolowa ? kady onierz wie gdzie znajduje si jego miejsce w formacji i co jest od niego oczekiwane, oraz uniwersalna zasada ?rb to co ja robi?.

Jeeli skaut si zatrzymuje, reszta druyny rwnie si zatrzymuje. W dobrze przeszkolonej druynie, sprawnie przekazujcej znaki patrolowe nie jest wymagany kontakt wzrokowy d-cy z kadym podwadnym.

Radiostacje, jeeli s na stanie, powinny by uywane jedynie w wyjtkowych wypadkach.

Wyrniamy dwie techniki poruszania si w terenie:

1. Gdy kontakt jest wysoce prawdopodobny

2. Gdy kontakt jest pewny

Od momentu desantowania do momentu ekstrakcji, podczas dziaa wojennych, kontakt z przeciwnikiem w terenie jest wysoce prawdopodobny jako e aktualna pozycja wszystkich moliwych zagroe nie jest nigdy znana niezalenie od poziomu przeprowadzonego rozpoznania. Zatem patrol zawsze porusza si zakadajc e kontakt z przeciwnikiem moe w kadej chwili nastpi. Technika ta ma na celu stworzenie optymalnych warunkw do zniszczenia przeciwnika w razie kontaktu oraz dla przetrwania oddziau.

Prdko Poruszania:

Jest wiele czynnikw ktre wpywaj na prdko poruszania patrolu w strefie operacyjnej.

Teren i rolinno
Czas przeznaczony na wykonanie zadania.
Operacje przeciwnika
Dzie/noc.
Warunki atmosferyczne.

Zachowanie ciszy jest kluczem do sukcesu patrolu. Z praktyka mona si porusza w terenie z dostateczna prdkoci w prawie zupeniej ciszy.

rednia prdkoci poruszania patrolu to:

1.Teren Zamknity ? 1000m ? 3000m na dzie

2. Teren Otwarty -- 3000m -- 10 000m na dzie

W zalenoci od aktywnoci przeciwnika patrol powinien zawsze porusza si w tzw.: ?skokach taktycznych?. W terenie zamknitym i podczas bez ksiycowych nocy, skoki nie powinny by dusze ni 50m.

Skok taktyczny to po prostu niewielki odcinek ktry przemierza patrol, po czym si zatrzymuje. Takie postoje naley robi w celu sprawdzania nawigacji, odpoczynku onierzy oraz prowadzenia nasuchu. W terenie otwartym dugo kadego skoku powinna wynosi do 300 metrw

Formacje Patrolowe

W tej sekcji opisane s trzy podstawowe formacje patrolowe. Nie s to wszystkie formacje jakie d-ca moe zastosowa, ale s opisane w tej sekcji aby stworzy jednolit podstaw nauczania nowych onierzy podstawowych zasad dziaania w kadej danej formacji patrolowej. Formacje s opisane na podstawie 6-osobowego patrolu oddziau specjalnego (OS), ale mog by odpowiednio zmniejszone do poziomu 4-5 osobowego OS, lub powikszone do rozmiaru standardowej, 9-cio osobowej druyny plutonu piechoty.

- Strzaa

Ta formacja jest najczciej uywan formacja w OS. Jest najlepiej przystosowana do przemieszczania si przez teren otwarty, lekko zadrzewiony w czasie dnia, jak i rwnie w nocy przy wystarczajcym wietle. Patrol poruszajcy si t formacj moe szybko zaj stabiln pozycj do wykonania odwrotu jeeli kontakt z przeciwnikiem nastpi z ktregokolwiek kierunku. Formacja rwnie jest w stanie szybko wygenerowa silny ogie w kadym kierunku. Jest wraliwa na ogie skrzydowy, ale mniej na ogie frontalny. Odstpy i prdko patrolowania w tej formacji s dyktowane terenem i rolinnoci. Kolejno marszu to:

Kady czonek patrolu porusza si na specyficznej pozycji w strzale, jako e na podstawie tej formacji wszystkie inne procedury (Pokonywanie Przeszkd, Kontakt etc.) s nauczane. Wszystkie procedury s opracowane w taki sposb aby zadania czonkw nie podlegay zmianie niezalenie od formacji. Na przykad, medyk porusza si na lewym skrzydle w strzale, jak i rwnie ubezpiecza lewe skrzydo podczas pokonywania przeszkd. Poruszajc si w szeregu, medyk rwnie przechodzi na lewe skrzydo podczas pokonywania przeszkd, kontaktu i podczas przejcia z formacji szereg na strza.


- Kolumna

Powszechna formacja przyjmowana podczas przemieszczania si w terenie zamknitym, wzdu liniowych obiektw takich jak strumienie oraz w nocy kiedy widoczno jest powanie ograniczona. Szereg powinien by rzadko uywany przez OS. Pozwala na dobr kontrol w nocy. Jest wraliwy na ogie frontalny i najmniej wraliwy z wszystkich formacji na ogie skrzydowy. Podczas kontaktu, oderwanie patrolu jest trudne. Szereg nie jest w stanie wyprodukowa dobrej siy frontalnego ognia, ale moe przenie maksymaln sil ognia na kade skrzydo. Odstp i prdko patrolowania s dyktowane przez teren, przeciwnika, oraz widoczno. Kolejno marszu to:

- Tyraliera

Ta formacja moe by uywana aby przeszuka wybrany teren lub instalacj. Patrol poruszajcy si w formacji Strzaa moe atwo przej w tyralier, a z wpraw rwnie z formacji szereg. Tyraliera jest normalnie uywana w otwartym terenie i jest bardziej naraona na ogie skrzydowy ni frontalny. Formacja ta stwarza moliwo maksymalnego obstrzau frontu ale ma gorsze moliwoci na obstrza skrzyde. Odstp i prdko patrolowania s dyktowane przez teren, wymagan dokadno przeszukiwania oraz przeciwnika.

- Szyk otwarty

Szyk otwarty jest formacj stosowan najczciej. Oferuje bardzo dobr kontrol i tempo marszu. Formacja generuje tylko trzy podstawowe lady i zmniejsza ryzyko wykrycia, albo raczej optymalizuje ryzyko tropienia oddziau. Z szyku otwartego mona natychmiast i pynnie przej do formacji postojowej oraz obrony okrnej. Sia ognia oddziau jest dobrze zbalansowana na skrzyda, front oraz do tyu. W przypadku oderwania si od przeciwnika szyk otwarty tworzy naturalny tunel ogniowy ktry mona wykorzysta do odwrotu.

Transformacja z szyku otwartego do tyraliery jest atwa i polega na rozwiniciu skrzyde. Najwiksza zalet tej formacji jest przejrzyste zachowanie tosamoci grup ogniowych (zespow) w ramach sekcji.

  • Szyk otwarty pozwala na atw kontrol trzech grup. D-ca moe atwo kierowa caa formacj

? Szyk otwarty pozwala na pynne przejcia do dowolnej formacji patrolowej, np.: do kolumny.

? Grupa dowodzenia pozostaje na swoim oryginalnym azymucie, grupa maszynowa docza za dowdc. Na kocu grupa szturmowa docza do koca grupy maszynowej. Cay manewr odbywa si pynnie bez zatrzymywania grup.

? Zakoczenie manewru przejcia w kolumn. Z kolumny, sekcja moe ponownie atwo rozej si do szyku otwartego

? Przejcie z szyku otwartego do formacji postojowej, lub obrony okrnej jest proste.

  • Zwiadowcy cofaj si do poziomu d-cy, a grupy maszynowa i szturmowa zamykaj ty.

  • Zakoczony manewr przejcia do obrony okrnej. Grupy zachowuj swoj tosamo po zakoczeniu manewru.


  • Przyblione sektory ogniowe w szyku otwartym. Szyk otwarty jest formacj optymaln.


Formacja Postojowa

W czasie krtkich postoi do 3 minut i krcej, onierze przyklkaj na jedno kolano i odwracaj si plecami do wewntrz patrolu. Uzyskana w ten sposb obrona okrna pozwala na skuteczne skanowanie terenu podczas poprawiania nawigacji, picia wody lub potwierdzaniu przebytej odlegoci.

Nie ma ustalonego czasu ani dystansu po ktrym patrol powinien si zatrzyma dla odpoczynku. Zaley to od czasu, przeciwnika, terenu i wegetacji. D-ca powinien zatrzymywa patrol stosunkowo czsto, eby onierze byli dobrze wypoczci i skoncentrowali podczas patrolu. Rwnie regularne postoje mog by wykorzystywane w celu nasuchu i do sprawdzenia pozycji patrolu przez d-ce i wszystkich onierzy w patrolu. 20 minut patrolowania i 10 minut postoju jest optymalna mieszanka dla patroli z cikimi plecakami.

Podczas krtkich przerw w patrolowaniu, duszych ni okoo 10 minut, patrolujcy oddzia powinien przyj formacj postojow majc na celu ubezpieczenie oddziau w promieniu 360 stopni. Formacja postojowa ma uproszczony ksztat bazy patrolowej. Formacja najpierw zatrzymuje si i kady onierz przyjmuj pozycj na jednym kolanie. Jeeli postj przedua si lub dowdca poda sygna ?obrona okrna? onierze przyjmuj pozycj lec ze stopami skierowanymi do rodka formacji. Rozmieszczaj si po zarysie okrgu w taki sposb eby kontrolowa kade moliwe podejcie do pozycji. Dowdca zajmuje miejsce w rodku formacji. Ta formacja jest najczciej uywana podczas nawizywania cznoci radiowej lub podczas sprawdzania nawigacji.

- Obrona Okrna.

Obrona okrna wywodzi si z formacji postojowej. Mona powiedzie e jeeli patrol zatrzymuje si na duszy okres czasu, przechodzi do obrony okrnej. Formacja ta rni si w zasadzie tylko tym e onierze rozmieszczaj si bardziej symetrycznie i dokadniej pokrywaj wszystkie sektory ogniowe w promieniu 360 stopni. Podczas formacji postojowej onierze zatrzymuj si tam gdzie s - a w obronie okrnej szukaj dogodnych stanowisk ogniowych. Podstawa oraz idea obydwu formacji jest identyczna.

Schemat ideowy formacji postojowej - obrona okrna 360stopni. D-ca z radiooperatorem znajduje si w rodku formacji. MG powinien by ustawiony na kierunku z ktrego najbardziej prawdopodobny jest atak przeciwnika.

Obrona okrna. Na zdjciu oddzia jest na otwartej przestrzenie w celach instruktaowych. W praktyce otwarte przestrzenie s unikane

D-ca jest w centrum formacji. Odstp powinien by wikszy - ale moe by uzasadniony w nocy lub terenie zamknitym.

- Metody Patrolowania Terenu

Kady patrol ma na celu konkretne zadanie. W wikszoci wypadkw patrol musi zlokalizowa na wyznaczonym terenie konkretny obiekt lub przeciwnika ktrego dokadna pozycja nie jest znana. Patrol dziaa w sektorze terenu przydzielonym przez sztab, poza ktrym nie moe si samowolnie porusza. W zalenoci od sytuacji taktycznej, pierwszym krokiem jest wyznaczenie miejsca na baz patrolow. Jest to punk pooony optymalnie w stosunku do wyznaczonego sektora odpowiedzialnoci. Po zaoeniu bazy, wyruszaj z niej w teren patrole majce na celu zlokalizowanie przeciwnika. Jeeli baza zostaa zaoona w sile plutonu, jedna druyna jest odpowiedzialna za jej bezpieczestwo, druga odpoczywa i jest gotowa do udzielenia wsparcia, a trzecia druyna jest w terenie i wykonuje zadania.

Istnieje kilka metod szukania przeciwnika w terenie.

- Wachlarz

Wachlarz jest prost i efektywn metod. Z centralnie pooonej bazy wyrusza patrol poruszajcy si w prostej linii na dystansie 2 do 3 km. Potem patrol skrca pod ktem prostym, patroluje przez 500m-1000m i wyznacza azymut powrotny do bazy. Jeeli pierwszy patrol wyruszy na godz. 12, to drugi wyrusza na godz. 6 itd. jak na zaczonym schemacie. Zalet tej metody jest atwo nawigacji oraz systematyczno. Metoda ta sprawdza si najlepiej w terenie relatywnie paskim. Jest to dobry sposb na sprawdzanie gstego zamknitego terenu gdzie nawigacja jest ograniczona.

- Pudeko

Metoda ?pudekowa? pozwala na bardzo dokadne przeszukanie terenu i jest idealna do odnajdywania niewielkich celw punktowych. Wymaga dyscypliny podczas nawigacji. Kontrola patrolu jest stosunkowo prosta. Przykadowo patrol wyrusza na pnoc z bazy i patroluje na dystansie 300m. Potem skrca na zachd i patroluje kolejne 1000. Potem na pnoc 200m i ponownie na wschd 2000m. Proces powtarza si a dystans patrolowania ?w pionie? (na pnoc) zaley od frontu formacji patrolowej oraz rozmiarw szukanego celu. Schemat tej metody zosta zamieszczony na rysunku obok.

- Dominacja szczytw
Poszukiwane cele czsto znajduj si w okolicy kluczowych punktw terenowych takich jak szczyty lub wzniesienia. Wyszy teren oferuje z reguy dobre pola obserwacyjne oraz moliwo uzyskania korzystnych warunkw cznoci radiowej. Z tych powodw jest czsto wykorzystywany przez przeciwnika. Dominacja szczytw polega na takim wytyczeniu trasy patrolu aby przebiegaa ona przez wszystkie gwne wzniesienia w okolicy. Tras patrolu najlepiej wyznaczy zaczynajc od najwyszego punktu w terenie. Wtedy patrol bdzie odbywa si ?z grki? a najwikszy wysiek zostanie poniesiony na pocztku patrolu kiedy onierze s najbardziej wypoczci.

- Zaamanie Tropu

Kady onierz, oddzia lub formacja podczas przemieszczania si w terenie zostawia za sob lad - trop. Wyjtkiem moe by jedynie droga asfaltowa, ale nawet wtedy niezdyscyplinowani onierz pozostawiaj lady w postaci odpadkw i mieci. W tym dziale skoncentrujemy si na operacjach w terenie. Trop powstaje na skutek fizycznej interakcji pomidzy onierzem a otoczeniem. Podstawowym rdem tropu s buty ktre zostawiaj w glebie wyrane odciski i naruszaj naturalny ukad rolinnoci. Drugim rdem tropu s sami onierze: amanie gazi, ocieranie si o drzewa, palenie, wyrzucanie mieci lub czci ekwipunku - wszystko to s lady ktre posu dobremu tropicielowi do odnalezienia oddziau.

amanie tropu polega na nieoczekiwanej zmianie kierunku przemieszczanie si oddziau w celu zmylenia pocigu. Poprzez zaamanie tropu "rozciecza" si lad pozostawiony przez oddzia za sob. Jest to manewr wykonywany jako cz danej formacji patrolowej Dwie podstawowe metody gubienia tropu to haczyk oraz zamanie tropu:

Kolumna amie trop. Na sygna dowdcy oddzia zatrzymuje si, Obraca pod ktem prostym w prawo lub w lewo i przemieszcza si o ustalon ilo krokw. Zatrzymuje si ponownie i kontynuuje marsz na oryginalnym azymucie. Oddzia moe te przej do natychmiastowej zasadzki jeeli jest tropiony.

Oddzia amie trop w formacji "strzaa". Oddzia nie musi koniecznie skrca pod ktem 90 stopni. Kt prosty jest jedynie atwiejszy do precyzyjnego wykonanie pod wzgldem kontroli.

Haczyk jest typowym manewrem "countertracking" - oddzia wykonuje w terenie ptle o promieniu 200-300m w zalenoci od widocznoci w taki sposb eby obserwowa swoj star tras. Jeeli kto ledzi oddzia, wejdzie bezporednio pod ogie. Manewr ten moe by powodem do natychmiastowej zasadzki.

ZASADZKA

Zasadzka to najbardziej agresywna metoda zwalczania przeciwnika. Umoliwia likwidacj znacznych si niewielkim rodkami. Istniej dwa rodzaje zasadzki:

- natychmiastowa zasadzka

- zaplanowana zasadzka

Natychmiastowa zasadzka ? jest wykonywana z minimalnym przygotowaniem jako rezultat akcji przeciwnika. Moe zosta wykonana jako element oderwania si od przeciwnika eby spowodowa u niego dodatkowe straty powodujce odpuszczenie pocigu. Sukces natychmiastowej zasadzki polega na dobrym przygotowaniu, inicjatywie dowdcy, wyborze terenu, agresywnoci i pracy zespoowej. Przykadowy przebieg natychmiastowej zasadzki jest nastpujcy:

Patrol przemieszcza si rwnolegle do drogi. W pewnym momencie na drodze pojawia si oddzia nieprzyjaciela ktry przemieszcza si nie stosujc adnych rodkw bezpieczestwa. D-ca podaje sygna patrolowy - natychmiastowa zasadzka i rozmieszcza onierzy w tyralierze rwnolegle do drogi. Kiedy nieprzyjaciel zrwna si z pozycj oddziau, na komend d-cy otwierany jest huraganowy ogie.

Sukces natychmiastowej zasadzki polega na szybkim rozmieszczeniu rodkw ogniowych w taki sposb aby mogy zosta skoncentrowane na przeciwniku.

Zaplanowana zasadzka ? jest z gry zaplanowan akcj, przewiczon i wykonan jako oddzielna operacja w ramach patrolu. Zaplanowana zasadzka skada si z 3 elementw - patrol na miejsce zasadzki, zastawienie i wykonanie zasadzki oraz patrol powrotny z miejsca jej wykonania do bazy. Zaplanowana zasadzka moe by:

1. Liniowa - oddzia ustawiony jest w tyralierze oczekujc na nadejcie przeciwnika
2. Przestrzenna - oddzia jest podzielony na grupy ktrych ogie koncentruje si w wybranym punkcie
3. Mechaniczna - zasadzka jest wykonywana za pomoc zdalnie kierowanych rodkw ogniowych

Wybr miejsca na zasadzk

Dobre miejsca na zasadzk to:

A. znane szlaki przeciwnika

B. punkty czerpania wody, magazynowania ywnoci lub polowe skady amunicji

C. linie odwrotu przeciwnika

D. miejsca skd pobierane jest drewno/rolinno (na opa, budulec lub maskowanie)

Podczas wybierania miejsca na zasadzk naley wzi pod uwag nastpujce czynniki:

A. strefa mierci musi by wystarczajco dua eby pomieci spodziewanego przeciwnika

B. patrol musi mie dobre pola ognia i obserwacji w stref mierci

C. skrzyda zasadzki musz by dobrze pokryte obserwacj i ogniem ? zarwno ze wzgldu na bezpieczestwo jak i na wczesne ostrzeganie o zbliajcym si przeciwniku.

D. wybrane miejsce musi oferowa dobry kamufla ale nie do tego stopnia eby utrudnia on kontrole nad patrolem lub utrudnia komunikacj

E. wybrane miejsce musi oferowa dobr drog odwrotu i zabezpieczenie tyw zasadzki

Sekwencja zajmowania zasadzki

Po otrzymaniu rozkazu wykonania zasadzki dowdca wydaje rozkaz ostrzegawczy i rozpoczyna planowanie operacji. Po wyborze miejsca zasadzki na podstawie rozpoznania, mapy lub zdj lotniczych, wydaje szczegowe rozkazy obejmujce dokadn tras patrolow z bazy do miejsca zaoenia zasadzki. Rozkazy powinny zawiera:

A. Typ zasadzki

B. indywidualn pozycj kadego onierza

C. sektory ogniowe

D. lokalizacj bazy wypadowej

E. lokalizacj punktw zbiorczych RV

F. akcj podczas zajmowania zasadzki

G. metod wyzwalania zasadzki ? oraz metod alternatywn

H. onierzy wyznaczonych do przeszukiwania cia

I. plan zwodzenia przeciwnika

J. ustalone sygnay na:

- nadejcie przeciwnika
- otwarcie ognia
- zaprzestanie ognia
- zabezpieczenia strefy mierci
- rozpoczcia przeszukiwania
- odwrt

Przygotowania i wiczenia prbne

Przygotowanie i przewiczenie zasadzki jest niezbdne. Bro musi zosta sprawdzona, miny kierunkowe i wyposaenie specjalistyczne przygotowane. Kada zasadzka jest wykonywana wedug ustalonej procedury operacyjnej i jej trening nie moe by zlekcewaony. Wszystkie fazy; zajcie pozycji, wystawienie min, ustawienie broni, inicjalizacja zasadzki, przeszukiwanie i odwrt musz by odpowiednio przewiczone.

Patrol na miejsce zasadzki

Partol na miejsce zasadzki odbywa si wedug wszystkich normalnych zasad sztuki patrolowania.

Zajmowanie zasadzki

Podstawowa zasadzka ma posta liniowa. Skada si z 3 grup:

- Ubezpieczenie skrzydowe

- Grupa szturmowa (killing group)

- Ubezpieczenie tyw

Przed zblieniem si do miejsca zasadzki, patrol zatrzymuje si w odlegoci okoo 200-150metrw w zalenoci od terenu i przyjmuje obron okrn. Manewr ten powinien by poprzedzony amaniem tropu. Po 15 minutach, lub kiedy d-ca upewni si e partol nie zosta skompromitowany, patrol ustawie si w szereg w sekwencji zajmowania zasadzki. Zasadzka jest zawsze zastawiana w tym samym kierunku co podczas wicze, np.: od lewej do prawej:

- Ubezpieczenie tyw

- Ubezpieczenie lewoskrzydowe

- Grupa szturmowa

- Ubezpieczenie prawoskrzydowe

Dochodzc na miejsce zasadzki, grupa ubezpieczenia tyw zatrzymuje si w centralnej pozycji i d-ca rozprowadza grupy na swoje stanowiska. Istotna jest minimalizacja ruchu na miejscu zasadzki w celu maksymalnego zachowania naturalnego rodowiska. Sierant/zastpca d-cy znajduje si w grupie ubezpieczenia tyw i ma za zadanie utrzymywa czno z wyszym szczeblem dowodzenia, oprcz zadania ubezpieczenia tyu zasadzki.

POLA OSTRZAU


Ustawienie Min Kierunkowych

INICJACJA ZASADZKI
Zasadzka jest planowana na cile okrelony rozmiar przeciwnika. To znaczy e jeeli w zasadzk wejdzie jeden onierz przeciwnika to nie ma sensu jej inicjowa i kompromitowa (zaley oczywicie od rozkazw operacyjnych). Natomiast jeeli przez zasadzk przejdzie dywizja z czogami to jej inicjacja bya by samobjstwem. Generalnie mona przyj e pluton jest w stanie zabi oddzia liczcy do 15, maksymalnie 30 onierzy przeciwnika w zasadzce liniowej. Jak zawsze w kadym dziaaniu zaley to od przeciwnika, terenu i rozkazw.

Zasadzka jest zawsze inicjowana przez d-c oddziau przy uyciu rodka maksymalnego raenia - najczciej odpaleniem min claymore. D-ca otrzymuje sygna nadejcia przeciwnika od swoich ubezpiecze skrzydowych za pomoc sygnau radiowego (double click) lub za pomoc linki komunikacyjnej - bardzo skuteczna i preferowana metoda. D-ca musie okreli rozmiar grupy przeciwnika (jeeli nie ma informacji od ubezpieczenia skrzydowego oraz moment inicjacji.

Kady onierz natychmiast w momencie inicjacji otwiera ogie w stref mierci wedug swoich rozkazw ogniowych. Typowy rozkaz ogniowy dla KM to 200 sztuk amunicji a dla strzelcw 60 sztuk. Niektrzy d-cy praktykuj zasad e dwch strzelcw wstrzymuje si od ognia "na wszelki wypadek" - po zakoczeniu kanonady maja oni pene magazynki, w innym przypadku caej obsadzie zasadzki koczy si w tym samym momencie amunicja. Co jest niezdrowa sytuacj.

Owietlenie zasadzki.

W tym momencie warto wspomnie o owietleniu. W niektrych przypadkach konieczne jest owietlenie strefy mierci. Najstarsza metod jest uycie odpowiednio zamaskowanych flar magnezowych ktre s odpalane rwnolegle z minami kierunkowymi. Naley pamita o ich odpowiednim ekranowaniu - najlepiej do tego celu uy pojemnikw na racje 10-osobowe wykonanych z cienkiego metalu. Flary magnezowe wiec w promieniu 360 stopni i naley je ekranowa od strony wojsk wasnych eby ich nie olepi. Minusem flar jest to e pala si intensywnie przez okoo 90 sekund a potem gasn. Niemal zawsze wywouj lokalny poar i s widoczne z 30 kilometrw.

Drugim sposobem jest uycie specjalnych lamp tzw. "Ambush Light" - s to po prostu cikie latarki akumulatorowe odpalane zdalnie za pomoc rozwijanego przewodu. Ich minusem jest to e trzeba je zabra po zakoczeniu przeszukiwania cia i s stosunkowo cikie. Natomiast plusem to e wiec znacznie duej ni flary magnezowe, nie wywouj poarw i mona je wyczy. S widoczne z dystansu 10km.

Odwrt z zasadzki
Po zakoczeniu przeszukiwania cia i powrocie grupy poszukiwawczej d-ca daje sygna do odwrotu z zasadzki. W zalenoci od sytuacji taktycznej w tym momencie s odpalane miny kierunkowe na ubezpieczeniach skrzydowych i tylnym. Jest to szybsze ni szukanie i zwijanie min w nocy. Oddzia wycofuje si w odwrotnej kolejnoci w stosunku do zajmowania zasadzki. W kolumnie przechodzi przez sieranta lub zastpc d-cy gdzie jest liczony. Jeeli stan osobowy si zgadza, oddzia rozpoczyna patrol z powrotem do bazy, lub w inne ustalone miejsce. W praktyce patrol powrotny bdzie z reguy odbywa si w kolumnie ze wzgldu na ograniczon widoczno (wikszo zasadzek odbywa si w nocy) i na tempo marszu, oddalajce oddzia od miejsca zasadzki w najszybszym tempie.

Od momentu inicjacji do momentu odwrotu nie powinno upyn wicej ni 3 minuty. Dobrym wskanikiem jest dopalenie si flar magnezowych jeeli zostay uyte.

MASKOWANIE


Maskowanie Indywidualne

Dlaczego Widzimy?

Oko ludzkie na drodze ewolucji wyspecjalizowao si bardzo precyzyjny narzd. Poprzez zmys wzroku czowiek uzyskuje najwicej informacji o otoczeniu. Czowiek instynktownie rozpoznaje znane mu z poprzednich dowiadcze ksztaty. Celem kadego kamuflau jest zniechcenie przeciwnika do ponownej obserwacji danego punktu. Jeeli nawet may szczeg przycignie uwag i zbudzi podejrzenie, przeciwko zamaskowanemu obiektowi zostanie skierowana caa armia przyrzdw zaczynajc od lornetek a koczc na radarach mikrofalowych. Stare powiedzenie wojskowe gosi e kady cel wykryty jest zniszczony. Aby skutecznie maskowa ludzi i sprzt w terenie przed wykryciem naley zwrci uwag na nastpujce czynniki:

Movement - Ruch

szczeglnie szybki, natychmiast przyciga uwag.

Shape ? Ksztat

Znane ksztaty, takie jak bro, ludzka twarz itp. s atwo rozpoznawalne

Shine ? Odblask

Odblask od szkie lornetki lub metalowych czci

Shadow - Cie

Cie rzucany przez zamaskowany obiekt moe by atwiejszy do rozpoznania ni samo obiekt, szczeglnie jeeli porusza si

Silhouette ? Sylwetka

Odcinajca si od ta sylwetka np.: czowieka, pojazdu, jest atwo rozpoznawalna

Spacing ? Odstp

regularny odstp pomidzy obiektami rzuca si w oko. W naturze nie ma regularnych ksztatw

Sourroundings ? Otoczenie

doskonale zakamuflowana pozycja obok ktrej jest zaparkowany pojazd, rozsypane mieci , pali si ognisko etc. bdzie odkryta.

Sound ? Dwik

metaliczne odgosy, nienaturalne dwiki zwracaj w terenie uwag przeciwnika.

Smell ? Zapach

Dobrze wyszkolony przeciwnik jest wstanie na dalek odlego wyczu zapach dezodorantu, pasty do zbw, papierosw, nie wspominajc o psach bojowych.

Zauwa jak kombinezon ?Yowee / Ghillie? uywany przez zespoy snajperskie spenia powysze wymagania:

Movement

snajperzy poruszaj si powoli, czsto po centymetrze na minut.

Shape

yowee nie ma definitywnego ksztatu

Shine

kombinezon nie posiada elementw odblaskowych, celowniki s starannie zakryte

Shadow

zostajc blisko przy ziemi kombinezon nie rzuca regularnego cienia

Silhouette

yowee nie ma regularnej sylwetki

Spacing

materiay uyte do produkcji kombinezonu nie powtarzaj si regularnie

Sourroundings

w kombinezon wplatana jest lokalna rolinno

Sound

gruby kombinezon tumi dwiki

Smell

snajperzy nie uywaj myde zapachowych, dezodorantw itp., kombinezon jest nasczany specjalnymi pynami na psy i owady nie wyczuwalnymi przez czowieka.

Kamufla osobisty

Dobry poziom kamuflau osobistego wiadczy o profesjonalizmie onierza i jest kluczowym skadnikiem efektywnoci bojowej caego oddziau. Pierwszym rdem kamuflau jest mundur maskujcy ktry powinien by dobrany do regionu dziaa. Mundur polowy powinien by pozbawiony jaskrawych odznacze, byszczcych guzikw lub innych widocznych elementw. W polskim US-ie naley zwrci szczegln uwag na odprucie biaej metki znajdujcej si pod konierzem. Jest to element czsto pomijany. Mundur jest noszony zawsze z rozwinitymi rkawami. Podwijanie rkaww nie jest dozwolone bez wzgldu na panujce upay.

Spodnie powinny by szczelnie poczone z butami eby zapobiec dostawaniu si pod nogawki insektom. Nogawki mona owin czarn tam izolacyjn w celu ich uszczelnienia.

Nakrycie gowy nie powinno mie adnych ostrych krawdzi. Kominiarki nie s optymalnym rozwizaniem gdy nie zaamuj ksztatw. Gowa jest szczeglnie rozpoznawanym elementem, znajduje si dokadnie na linii wzroku przeciwnika i jest do ruchliwa podczas przemieszczania w terenie. Musi by szczeglnie starannie zamaskowana.

Malowanie twarzy
Twarz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przez czowieka ksztatw. Malowanie twarzy jest jednym z podstawowych sposobw jej maskowania. Alternatywa jest zaoenie kominiarki - co nie jest praktyczne w tropikalnej strefie klimatycznej. Kominiarka rwnie ogranicza such onierza chyba e wycite zostan w niej specjalne otwory na uszy. Wikszo jednostek stosuje farby maskujce. Najwiksza wada farmy jest jej krtka trwao - kamufla musi by poprawiany co 2-3 godziny albo czciej. Istnieje kilka "szk" malowania twarzy - wikszo wymylona przez ludzi majcych zbyt wiele czasu. Najczciej mona spotka si z pogldem e czci jasne maluje si na ciemno a czci ciemne na jasno - czyli nos i koci policzkowe kolorami brzowymi, czerni etc, natomiast oczodoy policzki kolorami jasnymi. Zaoenie jest suszne bo kreuje 2-wymiarowy efekt - pozbawia twarz cech 3-wymiarowych.

Opracowa: Rataj, na podstawie www.specops.pl

Plansze: www.specops.pl

Zdjcia: BAT d