TAKTYKA CZARNA

Czarna Taktyka, to zbir poj dotyczcych bezporedniej walki z przeciwnikiem w budynkach, terenie zurbanizowanym i oglnie pojtych obiektach ?zamknitych?.

Ten rodzaj taktyki mona podzieli na nastpujce dziedziny :

  • MOUT (Military Operatcions In Urban Terrain) ? czyli operacje wojskowe w terenie zurbanizowanym. Mamy tutaj do czynienia ze zbiorem technik dotyczcych dziaa militarnych w terenach miejskich. Przykadem mog by tutaj bitwa o Stalnigrad podczas drugiej wojny wiatowej, lub te bardziej wspczenie Operacja Gothic Serpent w Mogadiszu (1993)
  • CQB (Close Quarters Battle) ? czyli walka na bezporednim dystansie, to ostateczna faza eliminacji przeciwnika podczas operacji MOUT

Innym pojciem wchodzcym w zakres Czarnej Taktyki s Operacje Antyterrorystyczne - prowadzone przez wyspecjalizowane oddziay policyjne na terenie wasnego pastwa. Cech operacji antyterrorystycznych jest udzia zakadnikw, ktrych ycie naley uratowa oraz obecno terrorystw, ktrzy w niektrych sytuacjach maj by z zaoenia aresztowani a nie wyeliminowani. Szczeglnym przypadkiem operacji AT s operacje prowadzone przez jednostki wojskowe (lub w specyficznych przypadkach policyjne) poza terenem wasnego pastwa.

CQB - Close Quarters Battle

KROJENIE TORTU

Operator porusza si w korytarzu. Pokrywa obserwacj i ogniem zaamanie obiektu.

Operator zblia si do rogu. Odchodzi nieznacznie od osi korytarza i wychyla si w prawo. Tym samym zwiksza swoje pole obserwacji za zaamaniem obiektu. Bro trzymana przy prawym ramieniu w jednej linii z okiem. Grna cz tuowia wychylona w prawo, minimalizujc tym samym ekspozycje sylwetki na ogie nieprzyjaciela.

Operator powoli wychyla sie coraz bardziej w prawo, zwikszajc tym samym swoje pole obserwacji poza przeszkod. W momencie wychylenia, tylko cz gowy i bro s naraone na ostrza nieprzyjaciela. Twarz jest w stron ciany i nowego kierunku poruszania. Stopy i nogi pozostaj za zaamaniem obiektu. Jeeli w tym momencie nastpi kontakt ogniowy, ekspozycja operatora jest minimalna.

Operator bezpiecznie i statycznie pokona zaamanie obiektu. Operator kontynuuje oczyszczanie obiektu poruszajc si rwnolegle do ciany korytarza.

SZYK PODSTAWOWY

Podstawowy szyk w wskim korytarzu. Operatorzy ustawieni s w szeregu, jeden za drugim. Poruszaj si pod cian, nie ocierajc si o ni. Pierwszy operator osania przd, a drugi jest za niego lekko wychylony i rwnie osania podstawowy kierunek, wzmacniajc tym samym si ognia. Sektory ogniowe pozostaych operatorw nie zostay zaznaczone aby nie komplikowa schematu. Trzymaj oni bro na zewntrz szyku, aby nie celowa kolegom w plecy i w razie kontaktu w moliwie najszybszy sposb wesprze pierwsz par. Ostatni operator w szyku ubezpiecza ty podczas zatrzymania. W terminologii angielskiej tak ustawiony zesp nazywa si czasem "stack" lub "element"

Podstawowy szyk w szerokim korytarzu. Zesp dzieli si na dwie grupy. Kada ubezpiecza przeciwleg cian, tym samym ubezpieczajc front swoich kolegw. Zespoy poruszaj si tym samym tempem rwnolegle do siebie.

PODSTAWOWE WEJCIE DWJK

Wejcie dwjk jest jednym z podstawowych elementw techniki statycznej. W poniszym opisie zakadamy e operatorzy podchodz rwnoczenie z dwch stron do pomieszczenia w ktrym nie ma drzwi (lub drzwi s otwarte na ocie).

Operatorzy podchodz do drzwi. Pokrywaj ogniem wiato drzwi, w miar moliwoci penetruj obserwacj pomieszczenie.

Operatorzy w miar zbliania si do wiata drzwi s w stanie pokry obserwacj wiksz cz pomieszczenia. Pozostaj w staej komunikacji midzy sob.

Operatorzy penetruj statycznie pomieszczenie, wychylajc si powoli w wiato drzwi. Nogi i tuw pozostaj cay czas s poza wiatem drzwi.

Operatorzy rwnoczenie i symetrycznie wchodz do pomieszczenia. Nie stawiaj ng na progu. W tym momencie s odwrceni do siebie plecami.

Operatorzy czyszcz ostatni kawaek pomieszczenia. Minimalizuj cay czas ekspozycje na ewentualny ogie nieprzyjaciela. . Wiksza cz ciaa powinna nadal pozosta poza pomieszczeniem.

Operatorzy dominuj pomieszczenie. W tym momencie znajduj sie ju wewntrz pomieszczenia. Jeeli w pomieszczeniu nie ma celw, pada komenda "CZYSTO / CLEAR !!!" Po tej komandzie mog rozpocz proces wychodzenia z pomieszczenia wedug procedur.

PRZESZUKIWANIE POMIESZCZE

Jeeli w pomieszczeniu znajduj si przedmioty ktre wymagaj dodatkowego sprawdzenia - np, szafy, lodwka, tapczan, zesp musi je przeszuka. W tym celu dzieli si na dwa elementy - czyszczcy i ubezpieczajcy. Operator ktry jest w najlepszej pozycji do pokrycia ogniem podejrzanego przedmiotu, np.: szafy, podaje komend: "UBEZPIECZAM !!!", drugi operator podaje komend "SZUKAM !!!"

Operator na ubezpieczeniu pozostaje na pozycji i pokrywa ogniem obiekt. Operator przeszukujcy, podchodzi do obiektu w sposb nie przecinajcy linii ognia. Przygotowuje si do sprawdzenia obiektu, nawizuje kontakt wzrokowy z ubezpieczajcym i na jego sygna otwiera obiekt - jeeli cel jest w rodku, zostaje zneutralizowany. Jeeli obiekt jest czysty, pada komenda "CZYSTO !!!" i zesp wychodzi z pomieszczenia wedug procedur.

PODSTAWOWE WEJCIE ? DRZWI ZAMKNITE

Zesp szturmowy zblia si do drzwi. Drzwi otwieraj si na zewntrz w kierunku oznaczonym strzak. W celach demonstracyjnych sektory odpowiedzialnoci indywidualnej nie zostay zaznaczone.

UWAGA: Jeeli WIDA zawiasy- drzwi otwieraj si na ZEWNTRZ. Jeeli NIE WIDAƠ zawiasw, drzwi otwieraj si do rodka.

Jedynka podchodzi do drzwi i podaje sygna / komend "drzwi zamknite". Jedynka utrzymuje kierunek drzwi, gotowa do otwarcia ognia w przypadku pojawienia si celu. Drugi operator przechodzi na drug stron wiata drzwi - minimalizujc haas oraz bdc gotowym do otwarcia ognia przez drzwi. Czas spdzony w wietle drzwi musi by moliwie najkrtszy.

Dwjka staje po prawej stronie drzwi, od strony zawiasw. Przygotowuje si do ich otwarcia. Pierwsza para w zespole przygotowuje si do otwarcia drzwi. W tym przykadzie zakadamy e mamy do czynienia z drzwiami wewntrznymi ktre nie s zamknite na zamek i nie stanowi przeszkody ktra wymagaa by uycia bardziej zaawansowanych metod wywaeniowych.

Na umwiony sygna dwjka otwiera drzwi i pierwsza para rozpoczyna wejcie do pomieszczenia wedug procedur.

Jedynka rozpoczyna czyszczenie. Stopy nie wychodz poza wiato drzwi. Dwjka przygotowuje si do wejcia.

Para szturmuje pomieszczenie stosujc podstawowe techniki.

Podczas wejcia ekspozycja na ogie przeciwnika jest minimalizowana. Moliwie najmniejsza cz ciaa jest wystawiana na ostrza nieprzyjaciela.

Faza kocowa czyszczenia pomieszczenia.

Dominacja pomieszczenia - w tym momencie moe rozpocz si procedura przeszukania pomieszczenia

Po oczyszczeniu pomieszczenia element szturmowy podaje komend "CZYSTO !!!"

Element szturmowy przesuwa sie do drzwi i przygotowuje do wyjcia. Element podaje komend "WYCHODZIMY !!!" komenda gosowa powinna by powielona sygnaem patrolowym - wysunita rka z pomieszczenia z kciukiem podniesionym do gry

Cz zespou ktra zostaa na korytarzu musi poda komend potwierdzajc moliwo opuszczenia pomieszczenia przez element szturmowy. "WYCHODCIE !!!"

UWAGA: ELEMENT SZTURMOWY NIE MOE OPUCI POMIESZCZENIA DOPKI NIE DOSTANIE NA TO POZWOLENIA OD ZESPOU UBEZPIECZAJCEGO KORYTARZ.

Element czy si i wznawia czyszczenie obiektu.

POKONYWANIE SCHODW

Schody s staym elementem wikszoci domkw jednorodzinnych i wszystkich blokw oraz kamienic spotykanych w Polsce. Ponisze schematy upraszczaj znacznie proces pokonywania schodw. Nie wszystkie sektory ogniowe zostay zaznaczone w celu zachowania przejrzystoci schematw.

Element szturmowy zblia si do schodw. Jedynka podaje komend / sygna "SCHODY" i oznacza ich kierunek, np.: "SCHODY - LEWO - GRA"

Jedynka kroi schody statycznie, minimalizujc ekspozycje na ogie nieprzyjaciela. Jedynka wychyla si na taki dystans ktry umoliwi obserwacje caych schodw i pokrycie ich ogniem.

Reszta zespou przemieszcza si na drug stron schodw i ustawia si w szeregu za dwjk.

Jedynka cay czas trzyma kierunek i pozostaje statyczna. Dwjka prowadzi reszt zespou utrzymujc front pod obserwacj i ogniem. Zesp nie moe zablokowa pola ostrzau jedynce.

W miar zbliania si do szczytu schodw, dwjka ma coraz szersze pole widzenia na obydwie strony grnego korytarza.

Na grze pierwsza para symultanicznie oczyszcza szczyt schodw uywajc standardowych technik. Jedynka nie jest ju w stnie osania ogniem reszt zespou, ale pozostaje na pozycji ubezpieczajcej w celu udzielenie wsparcia jeeli zesp bdzie zmuszony do nagego odwrotu, np.: " GRANAT !!! "

Pierwsza para koczy oczyszczanie szczytu schodw i zajmuje pozycje blokujce na wszystkich kierunkach. Teraz zesp moe si poczy i kontynuowa oczyszczanie obiektu.

Opracowa: Rataj, na podstawie www.specops.pl

Plansze: www.specops.pl

Zdjcia: BAT d