Image

SPW - Symulacja Pola Walki - zasady gwne z uproszczonymi zasadami Medyka(wersja nr 02)

SPWZG/MU 02


PREAMBUA
Niniejsze zasady powstay w wyniku wielomiesicznych dyskusji wielu osb nad urealnieniem spotka airsoftowych. Niniejsze zasady maj na celu nadanie grze bardziej dynamicznego charakteru, z jednoczesnym ukierunkowaniem na realizm dziaa na polu walki.

Twrcy zasad kieruj je do szerokiego grona Maniakw AS z nadziej na wykorzystanie ich podczas spotka airsoftowych nastawionych na dynamik akcji. Mwic o dynamice, mamy na myli rozgrywki z du iloci potyczek, czstych zwrotach akcji i sporej iloci zada do wykonania.

Zasady przygotowano w trzech wersjach: uproszczonej (SPW WU), oglnej (SPW WO) oraz specjalnej (SPW WS).

Wersja oglna ma by wykorzystywana do organizacji imprez, w ktrych liczy si realizm uzbrojenia, wyposaenia, iloci amunicji, jednak nie za wszelk cen. Rnica midzy wersjami: ogln i specjaln polega na tym, i w specjalnej limit amunicji w magazynkach zosta narzucony.
Tym samym pozostawiamy organizatorom wybr zasad, najbardziej odpowiadajcych wizji organizowanej imprezy.


Rozdzia I - ZASADY OGLNE
1/ Kada osoba biorca udzia w spotkaniu z wykorzystaniem zasad SPW zobowizuje si do przestrzegania wszelkich zasad fair play.

2/ Podstaw spotka z wykorzystaniem zasad SPW jest przede wszystkim dobra zabawa, a nie osiganie zwycistwa za wszelk cen, uzyskiwanie jak najwikszej iloci trafie, czy wykazywanie w jakikolwiek inny sposb wyszoci nad innymi mionikami AS.

3/ Kady uczestnik spotkania z wykorzystaniem niniejszych zasad, ma obowizek zapoznania si z nimi.

4/ Kady penoletni uczestnik spotkania (z wyjtkiem Fotoreporterw Wojennych, jeeli tacy s) z wykorzystaniem niniejszych zasad, nie ma obowizku (chyba, e organizator zaoy inaczej) podpisywania jakichkolwiek owiadcze.

5/ Kady uczestnik spotkania z wykorzystaniem zasad SPW, wyraa automatycznie zgod na ponoszenie wszelkiego ryzyka zwizanego z udziaem w takim spotkaniu i zobowizuje si, i w razie zaistnienia wypadku, gdzie stanie si ofiar, nie bdzie wnosi roszcze odszkodowawczych, ani wnosi o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec sprawcy wypadku bd jakiegokolwiek innego uczestnika spotka AS i ich organizatorw.


Rozdzia II - WIEK UCZESTNIKW
1/ W spotkaniach z wykorzystaniem zasad SPW mog bra udzia osoby penoletnie.

2/ Dopuszczamy rwnie do udziau osoby w wieku 16+, ktre s zrzeszone w grupach, gdzie wikszy procent stanowi osoby penoletnie. Kady z uczestnikw bdzie zobowizany do podpisania odpowiedniego owiadczenia, ktre jednoczenie bdzie musiao by podpisane przez obojga Rodzicw bd innych Opiekunw Prawnych, wraz z podaniem nr tel. w przypadku koniecznoci kontaktu. Owiadczenie takie, bdzie te wymagao podpisu, przez penoletniego dowdc danej grupy, ktry bdzie bra udzia w takim spotkaniu.

Rozdzia III - WYPOSAENIE UCZESTNIKW
1/ Wyposaenie obowizkowe:
a/ rodki ochrony oczu, ktre powinny by wytrzymae na postrza z amunicji AS z bliskiej odlegoci, ze wszelkiego typu broni AS. Jeeli masz wtpliwoci, przestrzelaj je przed spotkaniem.
b/ Osoby niepenoletnie, oprcz standardowych rodkw bezpieczestwa stosowanych w AS zobowizane s posiada ochron uzbienia ? np. maska neoprenowa. Pozostaych uczestnikw zabawy zachcamy rwnie do stosowania takiej ochrony.
c/ czerwony materia (chusta, szmata czy inne), o wymiarach pozwalajcych na dostrzeenie go z odlegoci zasigu najmocniejszych replik
d/ medycy musz by wyposaeni w niezbdny zestaw medycznych kart ran postrzaowych ? MKRP (szczegy w dalszej czci) oraz minimum 3 sztuki opatrunkw osobistych.

2/ Nieobowizkowe wyposaenie dodatkowe, ktrego posiadanie przyczyni si do wikszej satysfakcji z zabawy:
a/ komplet medyczny - minimum 3 komp.: banda, gaza, plaster
b/ zestaw kart ran postrzaowych ? KRP (szczegy w dalszej czci) oraz kart opatrywania ran postrzaowych ORP.

Rozdzia IV - UZBROJENIE PODSTAWOWE - LIMIT AMUNICJI
I OGRANICZENIE MOCY REPLIK

1/ Podstawowym zaoeniem niniejszych zasad, jest urealnienie spotka airsoftowych, rwnie pod wzgldem rodzaju uzbrojenia, jak i iloci posiadanej i wykorzystywanej amunicji.

2/ Podczas trwania rozgrywki, ca amunicje musimy posiada przy sobie. Oznacza to, i w trakcie nie mona uda si np. do samochodu w celu jej uzupenienia. Wyjtek mog stanowi dodatkowe zasady ustalone przez organizatora jak np. moliwo doadowania w specjalnych skadach amunicji?itp

3/ W spotkaniach organizowanych z niniejszymi zasadami, wymaga si stosowania odpowiedniego ograniczenia amunicji w magazynkach.
a/ pistolety maszynowe i karabiny szturmowe (MP5, M4, M16, SCAR, G36 itp.)
- maksymalnie mid-capy do ok. 100 kulek
- Hi-capy naadowane maksymalnie 100 kulkami, chyba, e organizator wykluczy moliwo ich stosowania
b/ Lekkie karabiny maszynowe (RPK, LSW, MG36 itp.)
- maksymalnie 800 kulek z wyczeniem napdu elektrycznego
c/ rczne karabiny maszynowe (m249, M60? itp.)
- dowolna ilo amunicji i dowolny napd magazynkw

4/ Ilo posiadanych magazynkw przez graczy jest dowolna

5/ Uycie replik broni wymaga rozwagi i to pozostawiamy uczestnikom zabawy!!! Wszelkie naduycia w tej kwestii podczas gry, bd karane poprzez wysanie uczestnikw do bazy, a w przypadkach racych, wykluczeniem z gry.
a/ Maksymalna moc replik w budynkach - 360 FPS. Osoby ktre posiadaj repliki broni powyej 360 FPS, musz uywa broni bocznej przy wejciu do budynkw ? przy czyszczeniu pomieszcze.
b/ Osoby posiadajce repliki powyej 500 fps musz uywa wycznie singla ? strzay pojedyncze.Maksymalna moc repliki - 600 fps.

Rozdzia V - UZBROJENIE DODATKOWE
1/ Pirotechnika
a/ Uycie pirotechniki, wymaga szczeglnej rozwagi!!!

b/ dopuszczone jest uycie wszelkiego rodzaju wiec dymnych oprcz tych wasnej produkcji. Osoby wraliwe na dym, proszone s o zaopatrzenie si w maseczki przeciwpyowe, chusteczki? itp., by w przypadku odpalenia wiecy dymnej, mona byo osoni drogi oddechowe

c/ dopuszczone jest uycie petard hukowych max K0206 jako tych, ktre maj odwrci uwag przeciwnika
d/dopuszczone jest uycie wszelkiego rodzaju ?granatw kulkowych? zrobionych na bazie max K0206. Granaty takie mog zawiera groch lub kulki. Nie mog zawiera adnych elementw metalowych, ani innych, ktre mogyby uszkodzi wykorzystywane w AS okulary i gogle ochronne.

e/ W chwili rzucenia petardy obowizuje okrzyk "UWAGA GRANAT!"

2/ Miny i granaty gazowe
Dopuszczone jest stosowanie wszelkiego rodzaju min i granatw adowanych gazem i wykorzystujcych kulki BB

3/ Miny i inne puapki dwikowe
a/ dopuszczone s do stosowania wszelkiego rodzaju urzdzenia, ktre poprzez wyzwolenie sygnau dwikowego pozoruj miny.

b/ uruchomienie takiego alarmu, powoduje zranienie/postrza osb znajdujcych si w promieniu 5 metrw od rda sygnau.

c/ dla osb posiadajcych zestaw Kart Ran Postrzaowych przyjmuje si, i uruchomienie takiej miny wie si ze zranieniem nogi.

4/ Bro biaa
a/ Uczestnik spotkania moe posiada w czasie jego trwania bro bia, lecz zgodnie z obowizujcym prawem, nie moe jej w aden sposb uywa.
b/ Przyjmujemy, i wszyscy uczestnicy spotkania opartego na niniejszych zasadach, wyrazili zgod na posiadanie przez innych broni biaej, z zastrzeeniem punktu ?4a?.
c/ obowizuje cakowity zakaz uywania broni biaej do markowania cichej mierci. Cicha mier moe by markowana TYLKO klepniciem.

Rozdzia VI - OSONY BALISTYCZNE
Istnieje moliwo stosowania wszelkich oson balistycznych, do ktrych zaliczamy rwnie hemy kewlarowe. Osony takie musz by oryginalne. Dopuszcza si te stosowanie wszelkiego rodzaju kopii takich oson, ale musz one odpowiada wielkoci i wadze oryginau.

1/ Osony osobiste ? kamizelki kuloodporne (wkady balistyczne) i hemy kewlarowe.
- kiedy uytkownik posiadajcy zestaw Karty Ran Postrzaowych zostanie trafiony w tak oson, to po wycigniciu karty rany postrzaowej, trafienie redukowane jest o jeden. Przy opatrywaniu rany konieczne jest zdjcie kamizelki lub hemu. Po wycigniciu Rany Postrzaowej Lekkiej przyjmujemy, e mamy taka wanie ran - stuczenie/oszoomienie. Wzywamy wtedy kogokolwiek zgodnie z instrukcj na Karcie, lecz taka osoba zamiast opatrywania rany, musi spdzi przy nas 3 minuty.

2/ Tarcze balistyczne
- przy stosowaniu replik tarcz, ich waga nie moe by nisza ni 10 kg
- kad tarcz balistyczn, naley okaza przed rozgrywk organizatorowi, w celu wyraenia zgody na jej uycie


Rozdzia VII - TRAFIENIA / POSTRZELENIA
Dla lepszej zabawy oraz dla urealnienia gry, zachcamy wszystkich do posiadania zestaww Kart Ran Postrzaowych ? KRP mimo, i nie s one obowizkowe. Rodzaje zestaww oraz ich wzr do druku, zamieszczone s w dalszej czci zasad.

Z postrzelaniem mamy do czynienia wtedy, gdy zostaniemy trafieni kulk, odamkiem granatu (kulki lub groch), raeni aktywacj miny lub innej puapki, oraz w przypadku ?cichej mierci?.
"Cich mier" symulujemy poprzez klepnicie w ramie przeciwnika, niezalenie czy zosta on postrzelony, czy yje. W obu wypadkach przeciwnik zostaje zabity i musi zej z pola walki.

1/ Postrzelenia osb nie posiadajcych zestaww Kart Ran Postrzaowych
a/ Osoba postrzelona moe, ale nie musi krzykn ?Dostaem(am)?, musi wyj posiadany czerwony materia, pooy go na swojej gowie i uda si do swojej bazy.

2/ Postrzelenia osb, posiadajcych zestaw Kart Ran Postrzaowych
a/ Postrzelenie, niezalenie od iloci kulek czy ?odamkw granatu? traktowane jest jako pojedyncze. Za miejsce trafienia uznajemy uderzenie pierwszej kulki.

b/ Osoba postrzelona moe, ale nie musi krzykn ?Dostaem(am)? oraz upa w miejscu, gdzie zostaa postrzelona, wyj posiadany czerwony materia, pooy go na swojej gowie i wylosowa jedn kart ze swojego zestawu.

c/ Po wylosowaniu karty, naley postpowa wg instrukcji na niej zawartych.

d/ Raz wylosowana karta, nie bierze ju udziau w losowaniu, przy nastpnym postrzale. Wykorzystane karty wracaj do tali dopiero po zejciu, w wyniku osignitych ran do bazy i powrotu na miejsce gry jako nowy zrzut (jeeli organizator takowy przewiduje)

f/ Kada osoba moe zosta dobita, gdy zostanie klepnita w ramie przez przeciwnika. W takim wypadku musi niezwocznie opuci pole walki i uda si do bazy

g/ Podobnie jak w punkcie ?1f? moemy zabi nie postrzelonego przeciwnika, przez klepnicie co jest okrelane jako ?Cicha mier?

3/ Trafienie w bro eliminuj j, a do czasu ponownego wejcia do gry po zejciu do bazy. Do tego czasu mona uywa broni bocznej, albo poyczy od kogo np osoby ?zabitej?, ktra si z nami porusza. Jeeli nie mamy moliwoci uyczenia broni lub nie posiadamy innej, osoba, ktrej bro zostaa wyeliminowana, zachowuje si jak osoba trafiona.

4/ Trafienie w lornetk, noktowizor, wszelkiego rodzaju peryskopy? itp. podczas ich uywania, skutkuje ich wyeliminowaniem do czasu ponownego wejcia do gry po zejciu do bazy, czyli tak samo jak z trafieniem w replik.

5/ Na spotkaniach z zasadami SPW nie strzelamy do Fotoreporterw Wojennych (jeeli organizator takowych dopuci do gry), ktrzy posiadaj na szyi odpowiedni identyfikator. Tacy fotoreporterzy nie maj prawa by uzbrojeni, ale maj obowizek poruszania si z jakim wybranym oddziaem i suchania rozkazw dowdcw (czytaj w odrbnych zasadach: ?SPW - Fotoreporterzy Wojenni)
a/ Jeeli zauwaymy, e fotoreporter jest uzbrojony, moemy do kogo takiego strzela, mimo posiadania identyfikatora. W takim wypadku dany fotoreporter musi stosowa zasady trafie jak kady inny uczestnik spotkania.
b/ Jeeli przypadkowo postrzelimy fotoreportera, rwnie musi on stosowa zasady trafie jak kady inny uczestnik spotkania.

Rozdzia VIII - ZESTAW KRP - KARTY RAN POSTRZAOWYCH
Zachcamy wszystkich do posiadania zestawu KRP, gdy przyczyni si to do pozostania duej na polu walki. Karty winni posiada wszyscy biorcy udzia w walce, cznie z medykami. Nie ma potrzeby znajomoci zasad przy wykorzystaniu kart, gdy wszystko bdzie dokadnie na kartach opisane.

1/ zestaw kart skada si z pojedynczych kart ORP oraz talii kart:

2/ Talia skada si z 7 kart:
a/ 3 x RPK-L/RPGT-L ? rana postrzaowa koczyn/gowy i tuowia ? lekka, tzw rana styczna
b/ 3 x RPK-C/RPGT-C ? rana postrzaowa koczyn/gowy i tuowia ? cika

c/ 1x RPK-C/RPGT-Z - rana postrzaowa koczyn ? cika / rana postrzaowa gowy i tuowia - zgon

4/ Ilo kart opatrywania ran postrzaowych ORP jest dowolna.
5/ Ilo kart w poszczeglnych taliach, moe by zmieniona przez organizatora.

6/ Kada karta bdzie zawieraa dokadny opis postpowania (wzory kart, w dodatkowym zaczniku) co oznacza, i nie ma potrzeby znajomoci szczegowego postpowania w przypadku postrzelenia.

7/ Wzory kart znajduj si w odrbnym zaczniku>>cignij>>


Rozdzia IX - POWRT WCZENIEJ TRAFIONYCH OSB DO GRY
1/ Kada trafiona osoba, ktra musiaa opuci pole walki i uda si do bazy, moe wrci do gry jako nowy zrzut, posiki? itd. Zaoenie jednak jest takie, e musi doczy do swojego oddziau, w ktrym bya od pocztku spotkania.

2/ Osoba ktra w wyniku postrzau musiaa uda si do swojej bazy, musi w niej spdzi minimum 90 minut, by powrci do gry.

3/ po osoby znajdujce si w bazie, musi uda si kto z osb ?yjcych? z danego oddziau.
- ten kto, to jedna osoba, lub grupa osb - w zalenoci od potrzeb - ktre wysya dowdca oddziau. Moe by to rwnie cay oddzia.
4/ Jeeli stanie si tak, e w bazie znajduje si cay oddzia, to moe on samodzielnie opuci baz, po minimum 15 minutach od zejcia na niego ostatniej osoby.
5/ Dopuszcza si zabranie przez oddzia czonka lub czonkw innego oddziau, ale naley doprowadzi go/ich do oddziau macierzystego.


Rozdzia X - MEDYK
1/ Kady oddzia moe posiada w swoich szeregach medykw:
- oddzia do 10 osb - 1 medyk
- oddzia 11-20 osb - 2 medykw
- oddzia 21-30 osb - 3 medykw
- oddzia 31-40 osb - 4 medykw

2/Zasady opatrywania ran przez Medyka, zostay opisane w oddzielnym pliku>>przeczytaj>>

3/ Obowizkowe wyposaenie Medyka:
a/ opaska Medyka na ramie
b/ minimum 5 banday lub opatrunkw wojskowych


Rozdzia XII - Przypadki TERMINATORSTWA!!!
1/ Wszyscy zakadamy, e kto ewentualnie nie poczu strzau, a nie e chce oszuka ? i tej zasady si solidarnie trzymamy!!!
2/ Jeeli jestemy w 101% pewni, e kogo trafilimy, a osoba taka nie poczua, to krzyczymy ?DOSTAE (a)?. Osoba taka jest zobowizana postpowa wg zasad dotyczcych osoby trafionej.
3/ Wszelkie pretensje dotyczce terminatorstwa, wyjaniamy bezporednio po zdarzeniu z dan osob lub po zakoczeniu akcji, bezporednio po spotkaniu AS.
4/ Na koniec spotkania odbdzie si odprawa wszystkich uczestnikw i zostanie zadane pytanie, czy kto ma co do wyjanienia odnonie jakichkolwiek przypadkw terminatorstwa.
Jeeli bdzie taka potrzeba, wszelkie przypadki zostan wsplnie wyjanione, a dane osoby w odpowiedni sposb pouczone.
5/ Sytuacja przedstawiona w punkcie 5 zamyka spraw ewentualnych przypadkw ?terminatorstwa? na danym spotkaniu!!!! Jednym sowem stosujemy zasad, i zaatwiamy wszystko na miejscu w swoim gronie.

Rozdzia XIII - POSTANOWIENIA KOCOWE
1/ Organizator spotkania wykorzystujcego zasady SPW, moe doczy oprcz niniejszych zasad oglnych, take inne zasady, ktre s opisane w odpowiednich zacznikach:
a/ Fotoreporterzy Wojenni
b/ Jecy, zakadnicy. Metody przesucha i uwalniania.
c/ Wsparcie lotnicze i artyleryjskie