Doczona grafika

Informujemy, i w dniach 15-17 kwietnia 2016 roku odbdzie si coroczna impreza urodzinowa Grupy BAT d - Operacja MANGUSTA XI - bd to nasze jubileuszowe, 10 urodziny. Oczywicie impreza pod Patronatem WMASG
Jak zawsze najwikszy nacisk kadziemy na dobra zabaw, w przyjacielskiej atmosferze.

Miejsce Manewrw: tereny Przedborskiego Parku Krajobrazowego
Miejsce zbirki i imprezy: https://www.facebook...lybrzeg?fref=ts

Uczestnictwo w imprezie: tym razem jest to impreza otwarta. Zapisy ruszaj od 1 marca 2016 roku od godziny 10:00. Dopuszczamy udzia wycznie zorganizowanych ju Ekip minimum 8-osobowych.

Dzie strzelanki: sobota, 16 kwietnia 2016 roku. Przewidywany czas - 6 godzin

Wiek uczestnikw: z uwagi na charakter imprezy, wycznie Osoby penoletnie. Nie interesuj nas powiadczenia innych itp. Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia dowodu tosamoci. Osoby nieletnie zostan odesane do domu.

Zasady sobotnich manewrw: takie, jak rok temu ? niebawem je wkleimy.

Uczestnictwo w imprezie: tym razem jest to impreza otwarta z ograniczon iloci miejsc. Zapisy ruszaj od 1 marca 2016 roku od godziny 10:00. Dopuszczamy udzia wycznie zorganizowanych ju Ekip minimum 8-osobowych ? innych zgosze nie bdziemy przyjmowali, tote dogadujcie si midzy sob na forum czy te poza nim. Noclegi w pokojach s wycznie dla Ekip, ktre przyjedaj od pitku do niedzieli i nawet jeeli po przyjedzie kto ze zgoszonych zrezygnuje z noclegu, winien za niego zapaci.
Chcemy tez zaznaczy, i do kilku Ekip wylemy wczeniejsze zaproszenia i bd One miay moliwo wczeniejszego wpisania si na list.
Pierwszestwo udziau w imprezie bd miay Ekipy, ktre przyjedaj z dwoma noclegami, nastpnie z jednym noclegiem.

Zasady zgoszenia na imprez
Jak zbierze si ju Oddzia i zostanie wybrany jego Dowdca i Zastpca, naley wypeni formularz zgoszeniowy online>>> Wszystkie zawarte w nim pola s wymagane do uzupenienia.
W cigu 2-3 dni od zgoszenia, Dowdca i Jego Zastpca otrzymaj potwierdzenie przyjcia zgoszenia.

Podzia mundurowy
Amerykanie ? mundury amerykaskie: woodland, marpat, UCP, DCU, DBDU, MC oraz brytyjskie
Kubaczycy - olive, flecktarn, wz, ruskie, inne nietypowe oraz stylizacja

Opaty za uczestnictwo:
Grupa BAT d nie czerpie adnych korzyci materialnych z tytuu organizacji imprezy w tym rwnie z opat za korzystanie z pokoi, pola namiotowego czy cateringu.Wszystkie opaty s traktowane jako darowizna na rzecz ZHP Hufiec Radomsko

Opaty za noclegi s nastpujce:
- nocleg w pawilonach (pokoje w wikszoci 6 osobowe) ? 14 z/osoba za 1 nocleg. Noclegi w pokojach s wycznie dla Ekip, ktre przyjedaj od pitku do niedzieli i nawet jeeli po przyjedzie kto ze zgoszonych zrezygnuje z noclegu, winien za niego zapaci.
- nocleg we wasnych namiotach ? 4 z/osoba za 1 nocleg
- Osoby, ktre z jaki wzgldw nie bd nocoway (i nie bd opacay pobytu w pokoju) wnosz opat sta w wysokoci 4 z.

Opaty bd pobierane przy rejestracji Ekip w sobot przed manewrami. Szczegy pojawi si w zasadach organizacyjnych.

UWAGA!
Na terenie bdzie te moliwo zakupienia posikw w sobot przed wymarszem oraz po powrocie ze strzelanki. Menu oraz ceny podamy niebawem.


ZASADY OBOWIZUJCE PODCZAS MANEWRW

Rozdzia I - ZASADY OGLNE
1/ Kada osoba biorca udzia w spotkaniu z wykorzystaniem niniejszych zasad zobowizuje si do przestrzegania wszelkich zasad fair play.
2/ Podstaw spotka z wykorzystaniem niniejszych zasad jest przede wszystkim dobra zabawa, a nie osiganie zwycistwa za wszelk cen, uzyskiwanie jak najwikszej iloci trafie, czy wykazywanie w jakikolwiek inny sposb wyszoci nad innymi mionikami AS.
3/ Kady uczestnik spotkania z wykorzystaniem niniejszych zasad, ma obowizek zapoznania si z nimi.
4/ Kady penoletni uczestnik spotkania z wykorzystaniem niniejszych zasad, nie ma obowizku podpisywania jakichkolwiek owiadcze
5/Kady uczestnik spotkania z wykorzystaniem niniejszych zasad, wyraa automatycznie zgod na ponoszenie wszelkiego ryzyka zwizanego z udziaem w takim spotkaniu i zobowizuje si, i w razie zaistnienia wypadku, gdzie stanie si ofiar, nie bdzie wnosi roszcze odszkodowawczych, ani wnosi o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec sprawcy wypadku bd jakiegokolwiek innego uczestnika spotkaniai jego organizatorw.Udzia w spotkaniu jest rwnoznaczne z przyjciem do wiadomoci owiadczenia:
Owiadczam, i jest mi wiadomym, e spotkania ASG polegaj na oddawaniu przez uczestnikw strzaw do siebie (symulacja walki) z replik broni o napdzie pneumatycznym kulkami plastikowymi o rednicy 6-8 mm i masie do 0,35 g. Jest mi rwnie wiadomym, e uywane przez uczestnikw repliki, s napdzane spronym powietrzem lub gazem i wyrzucaj pocisk z prdkoci pocztkow do 200 m/sek., na odlego do ok 100 m, take seriami. W uyciu s rwnie cywilne oglnodostpne rodki pirotechniczne tzw. petardy.
Owiadczam dodatkowo, e mam wiadomo, i uczestnictwo w grach ASG jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczliwych wypadkw, tj. potucze, otar, zama, a take, w skrajnym przypadku, utrat oka lub oczu, a wszystkie mogce zaistnie wypadki, mog doprowadzi do trwaego uszkodzenia zdrowia i ciaa, w tym do utraty wzroku. Ryzyko utraty wzroku jest minimalizowane przy zastosowaniu ochrony oczu w postaci okularw lub gogli ochronnych, ktre posiadaj atest i klas wytrzymaoci na udary i odpryski (co najmniej klasa odpornoci F). Organizatorzy spotka poinformowali mnie o bezwzgldnym obowizku noszenia okularw lub gogli ochronnych podczas caego spotkania ASG. Owiadczam, e uczestnicz w spotkaniach ASG na wasn odpowiedzialno, wyraam zgod na ponoszenie okrelonego powyej ryzyka i e w razie nieumylnej szkody jak ewentualnie ponios, nie bd wnosi(a) roszcze odszkodowawczych, ani wnosi (a) o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec nieumylnego sprawcy wypadku bd jakiegokolwiek innego uczestnika spotka ASG i ich organizatorw.

Owiadczam jednoczenie, i zostaem poinformowany przez organizatorw, e najlepszym dla mnie rozwizaniem bdzie wykupienie ubezpieczenia NW jak i OC


Rozdzia II - WIEK UCZESTNIKW
1/ W spotkaniach z wykorzystaniem niniejszych zasad mog bra udzia osoby penoletnie.

Rozdzia III - WYPOSAENIE UCZESTNIKW
1/ Wyposaenie obowizkowe:
a/ rodki ochrony oczu, ktre powinny by wytrzymae na postrza z amunicji AS z bliskiej odlegoci, ze wszelkiego typu broni AS. Jeeli masz wtpliwoci, przestrzelaj je przed spotkaniem.
b/ Osoby niepenoletnie, oprcz standardowych rodkw bezpieczestwa stosowanych w AS zobowizane s posiada ochron uzbienia ? np. maska neoprenowa. Pozostaych uczestnikw zabawy zachcamy rwnie do stosowania takiej ochrony.
c/ czerwony materia (chusta, szmata czy inne), o wymiarach pozwalajcych na dostrzeenie go z odlegoci zasigu najmocniejszych replik
d/ minimum jeden opatrunek osobisty lub co, co bdzie go imitowao.
e/ medycy musz by wyposaeni w opaski medyka (z widocznym, czerwonym krzyem lub znakiem Ratownictwa Medycznego) umieszczone na ramieniu oraz minimum 3 sztuki opatrunkw osobistych.

Rozdzia IV - UZBROJENIE PODSTAWOWE - LIMIT AMUNICJI I OGRANICZENIE MOCY REPLIK
1/ Podczas trwania rozgrywki, ca amunicje musimy posiada przy sobie. Oznacza to, i w trakcie nie mona uda si np. do samochodu w celu jej uzupenienia.
2/ Obowizuje nakaz stosowania odpowiedniego ograniczenia amunicji.
a/ pistolety maszynowe i karabiny szturmowe (MP5, M4, M16, SCAR, G36 itp.)
- maksymalnie mid-capy do ok. 100 kulek
- dopuszczone jest te stosowanie Hi-capw naadowane maxymalnie 100 kulkami
b/ Lekkie karabiny maszynowe (RPK, LSW, MG36 itp.)
- maksymalnie 800 kulek z wyczeniem napdu elektrycznego
c/ rczne karabiny maszynowe (m249, M60? itp.)
- dowolna ilo amunicji i dowolny napd magazynkw
3/ Oprcz posiadania amunicji w magazynkach, wg iloci podanych w punkcie 2, dopuszczalne jest noszenie amunicji luzem (w oryginalnych lub innych opakowaniach) w iloci dowolnej. Doadowywa mona wycznie puste magazynki w ilociach opisanych w punkcie 2 - wycznie podczas Respw.
4/ Uycie replik broni wymaga rozwagi i to pozostawiamy uczestnikom zabawy!!! Wszelkie naduycia w tej kwestii podczas gry, bd karane poprzez wysanie uczestnikw do bazy, a w przypadkach racych, wykluczeniem z gry.
5/ Osoby posiadajce repliki powyej 500 fps musz uywa wycznie singla ? strzay pojedyncze.
Uwaga!!!
W zabawach z wykorzystaniem niniejszych zasad podstaw jest bezpieczestwo, dlatego strzelaj z gow, a jednoczenie odpowiednio si zabezpiecz.

Rozdzia V - UZBROJENIE DODATKOWE
1/ Pirotechnika
Obowizuje cakowity zakaz uywania pirotechniki zarwno hukowej jak i dymnej
2/ Miny i granaty gazowe
Dopuszczone jest stosowanie wszelkiego rodzaju min i granatw adowanych gazem i wykorzystujcych kulki BB
3/ Miny i inne puapki dwikowe
a/ dopuszczone s do stosowania wszelkiego rodzaju urzdzenia, ktre poprzez wyzwolenie sygnau dwikowego pozoruj miny.
b/ uruchomienie takiego alarmu, powoduje zranienie/postrza osb znajdujcych si w promieniu 5 metrw od rda sygnau.
4/ Bro biaa
a/ Uczestnik spotkania moe posiada w czasie jego trwania bro bia, lecz zgodnie z obowizujcym prawem, nie moe jej w aden sposb uywa.
b/ Przyjmujemy, i wszyscy uczestnicy spotkania opartego na niniejszych zasadach, wyrazili zgod na posiadanie przez innych broni biaej, z zastrzeeniem punktu ?4a?.
c/ obowizuje cakowity zakaz uywania broni biaej do markowania cichej mierci. Cicha mier moe by markowana TYLKO klepniciem.

Rozdzia VI - OSONY BALISTYCZNE - Tarcze balistyczne
Istnieje moliwo stosowania tarcz balistycznych. Tarcze takie musz by oryginalne. Dopuszcza si te stosowanie wszelkiego rodzaju kopi takich tarcz, ale musz one odpowiada wielkoci i wadze oryginau.
- przy stosowaniu replik tarcz, ich waga nie moe by nisza ni 10 kg
- kad tarcz balistyczn, naley okaza przed rozgrywk organizatorowi, w celu wyraenia zgody na jej uycie

Rozdzia VII ? RODKI PYWAJCE
1/ Organizator dopuszcza uycie rodkw pywajcych.
2/ Uycie przez Oddziay rodkw pywajcych musi odbywa si z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczestwa. Oddziay i osoby bior na siebie pena odpowiedzialno za ich uycie.
3/ Obowizuje cakowity zakaz strzelania w kierunku rodkw pywajcych znajdujcych si na wodzie, znajdujcych si w nich osb oraz osb znajdujcych si w wodzie prowadzcych ponton.
4/ rodek pywajcy znajdujcy si na wodzie i obszar w promieniu 5 metrw od niego jest obszarem chronionym i nawet jeeli osoba w nim znajdujca si zostanie trafiona, trafienie nie jest uznawane.
5/ Osoby znajdujce si w rodku pywajcym mog oddawa strzay w kierunku wroga. Osoby prowadzce ponton (znajdujce si poza nim) nie mog strzela dopki nie wyjd z wody po dobiciu pontonu do brzegu
6/ Dobicie do brzegu, czyli dotknicie rodka pywajcego do linii brzegowej i wyjcie osoby z pontonu daje moliwo strzelania do Niej. W przypadku osb prowadzcych ponton mona do nich rozpocz ostrza dopiero w momencie gdy wyjd na brzeg.
7/ Powysze zasady maj na celu uprzywilejowanie osb, ktre rodki pywajce wykorzystuj.

Rozdzia VIII - TRAFIENIA / POSTRZELENIA
1/ Z postrzelaniem mamy do czynienia wtedy, gdy zostaniemy trafieni kulk, raeni aktywacj miny lub innej puapki, oraz w przypadku ?cichej mierci?. "Cich mier" symulujemy poprzez klepnicie w ramie przeciwnika, niezalenie czy zosta on postrzelony, czy yje. W obu wypadkach przeciwnik zostaje zabity i jest traktowany jako Trup, bez moliwoci uleczenia.
a/ Osoba postrzelona musi gono krzykn ?Dostaem(am)? oraz upa w miejscu, gdzie zostaa postrzelona, wyj posiadany czerwony materia, pooy go na swojej gowie i zawoa ?MEDYK?. Maksymalny czas oczekiwania na Medyka to 10 minut. Po tym czasie osoba taka traktowana jest jako ?Trup?
b/ W czasie oczekiwania na Medyka, trafiona osoba nie moe si samodzielnie przemieszcza, ani aktywnie bra udziau w walce. Osob tak moe przemieci Medyk i/lub koledzy z oddziau, odcigajc j w bezpieczne miejsce.
c/ Po podejciu Medyka do osoby trafionej, musi On zaoy jej opatrunek na jedno ramie. Czas uleczenia przez Medyka nie moe by krtszy ni 1 minuta. Dopiero po 1 minucie od chwili rozpoczcia zakadania opatrunku, Medyk moe odej od Osoby trafionej, a Trafiony moe wrci do akcji.
d/ Kada osoba moe zosta uleczona tylko jeden raz. Nastpne trafienie oznacza: ?Trup?.
e/ Kada osoba moe zosta dobita wycznie przez klepnicie w ramie przez przeciwnika - ?cicha mier? i staje si ?Trupem?.
2/ W zabawie z zastosowaniem niniejszych zasad, nie bd uznawane "ciche trafienia" typu: dostae, pif-paf itp, nawet jeeli odlego jest bliska. Jedyne trafienie bez strzau, to "cicha mier", opisana powyej.
3/ Trafienie w bro eliminuj j, a do czasu ponownego wejcia do gry po zejciu do bazy. Do tego czasu mona uywa broni bocznej, albo poyczy od kogo np osoby ?zabitej?, ktra si z nami porusza. Jeeli nie mamy moliwoci uyczenia broni lub nie posiadamy innej, osoba, ktrej bro zostaa wyeliminowana, zachowuje si jak osoba trafiona.
4/ Trafienie w lornetk, noktowizor, wszelkiego rodzaju peryskopy? itp. podczas ich uywania, skutkuje ich wyeliminowaniem do czasu ponownego wejcia do gry po zejciu do bazy, czyli tak samo jak z trafieniem w replik.
5/ Na spotkaniach z niniejszymi zasadami nie strzelamy do Fotoreporterw Wojennych, ktrzy posiadaj na szyi odpowiedni identyfikator. Tacy fotoreporterzy nie maj prawa by uzbrojeni, ale maj obowizek poruszania si z jakim wybranym oddziaem i suchania rozkazw dowdcw (czytaj w odrbnych zasadach: Fotoreporterzy Wojenni)
a/ Jeeli zauwaymy, e fotoreporter jest uzbrojony, moemy do kogo takiego strzela, mimo posiadania identyfikatora. W takim wypadku dany fotoreporter musi stosowa zasady trafie jak kady inny uczestnik spotkania.
b/ Jeeli przypadkowo postrzelimy fotoreportera, rwnie musi on stosowa zasady trafie jak kady inny uczestnik spotkania.

Rozdzia IX - RESPOWN
1/ Respawny przewidziane s kiedy straty danego oddziau osign 70%. Do tego czasu ?trupy? poruszaj si z macierzyst grup, nie mog strzela, ani bra udziau w bezporednich dziaaniach wojennych.
a/ Kiedy straty oddziau przekrocz 70%, cay oddzia uznaje si za wyeliminowany- wszyscy zobowizani s do oznaczenia si czerwon szmat i udanie si na miejsce Respa.
b/ Informacje o miejscu Respw otrzymaj Dowdcy w rozkazach na odprawie. Po wycofaniu si oddziau, jest on zobowizany odczeka minimum 10 minut, a max 15 minut i wczy si do akcji.
c/ Jeeli minie 20 minut od trafienia pierwszego onierza danego oddziau, a oddzia nadal utrzymuje prawo do gry, bez koniecznoci respa, Dowdca oddziau zgasza ten fakt do Sztabu Dowodzenia. W takiej sytuacji, Sztab Dowodzenia moe uzdrowi wszystkich w tym oddziale, wydajc odpowiedni rozkaz do dalszych dziaa.
d/ Takie, a nie inne zasady Respw maj za zadanie uniknicie bkania si pojedynczych osb po polu walki, oraz pokonywania duych odlegoci do wyznaczonych wczeniej Respw.
2/ Poruszanie si osb trafionych z oddziaem.
Jeeli oddzia prowadzi dziaania w terenie, kada trafiona osoba porusza si na jego tyach, w odlegoci nie wikszej ni 20 metrw od ostatniego wsptowarzysza z oddziau.

Rozdzia X - MEDYK
1/ Kady oddzia do 10 osb, moe posiada w swoich szeregach 1 medyka. Oddziay od 11 do 19 osb - 2 medykw. Oddziay powyej 20 osb - 3 medykw
2/ Obowizkowe wyposaenie Medyka:
a/ opaska Medyka na ramie z widocznym czerwonym krzyem lub znakiem Ratownictwa Medycznego
b/ minimum 3 bandae lub opatrunki wojskowe

Rozdzia XI ? Fotoreporterzy Wojenni
1/ Fotoreporterem wojennym, w czasie trwania manewrw moe by tylko osoba, ktra ukoczya 18 lat, zgosi si przed spotkaniem do organizatora, podpisze odpowiednie owiadczenie i otrzyma identyfikator, o ktrym mowa w p. 4c tego rozdziau.
2/ Za cay posiadany przez fotoreportera sprzt, odpowiada wycznie on sam.
3/ Podobnie jak wszyscy uczestnicy Manewrw, Fotoreporter Wojenny ma obowizek zapoznania si z tymi zasadami
4/ Wyposaenie obowizkowe Fotoreportera wojennego:
a/ rodki ochrony oczu, ktre powinny by wytrzymae na postrza z amunicji AS z bliskiej odlegoci, ze wszelkiego typu broni AS. Jeeli masz wtpliwoci, przestrzelaj je przed spotkaniem.
b/ czerwony materia (chusta, szmata czy inne), o wymiarach pozwalajcych na dostrzeenie go z odlegoci zasigu najmocniejszych replik
c/ specjalny Identyfikator Fotoreportera Wojennego (otrzymany przez organizatora), zawieszony na szyi przez cay czas trwania spotkania.
d/ opatrunek osobisty ? minimum 1 sztuka
5/ Fotoreporter wojenny nie moe by uzbrojony. Uzbrojony fotoreporter bdzie traktowany jak kady inny uczestnik walki, ktry rwnie moe robi w jej trakcie zdjcia, czy pisa reporta.
6/ Fotoreporter wojenny musi by ubrany tak, by by jak najmniej widoczny na polu walki, czyli jak pozostali uczestnicy ? najlepiej w mundur.
7/ Fotoreporter Wojenny ma obowizek poruszania si z wybranym oddziaem, po uzyskaniu wczeniejszej zgody jego dowdcy.
8/ Fotoreporter Wojenny ma obowizek sucha rozkazw dowdcy oddziau z ktrym si porusza, bd jego zastpcw.
9/ Zasada jest taka, e do posiadajcego identyfikator i nieuzbrojonego Fotoreportera Wojennego nie wolno strzela. Gdy jednak z jaki wzgldw Fotoreporter zostanie postrzelony, musi stosowa zasady trafie jak kady inny uczestnik spotkania.

Rozdzia XII - Przypadki TERMINATORSTWA!!!
1/ Wszyscy zakadamy, e kto ewentualnie nie poczu strzau, a nie e chce oszuka ? i tej zasady si solidarnie trzymamy!!!
2/ Jeeli jestemy w 101% pewni, e kogo trafilimy, a osoba taka nie poczua, to krzyczymy ?DOSTAE (a)?. Osoba taka jest zobowizana postpowa wg zasad dotyczcych osoby trafionej.
3/ Wszelkie pretensje dotyczce terminatorstwa, wyjaniamy bezporednio po zdarzeniu z dan osob lub po zakoczeniu akcji, bezporednio po spotkaniu AS.
4/ Na koniec spotkania odbdzie si odprawa wszystkich uczestnikw i zostanie zadane pytanie, czy kto ma co do wyjanienia odnonie jakichkolwiek przypadkw terminatorstwa. Jeeli bdzie taka potrzeba, wszelkie przypadki zostan wsplnie wyjanione, a dane osoby w odpowiedni sposb pouczone.
5/ Sytuacja przedstawiona w punkcie 4 zamyka spraw ewentualnych przypadkw ?terminatorstwa? na danym spotkaniu!!!! Jednym sowem stosujemy zasad, i zaatwiamy wszystko na miejscu w swoim gronie.

PARTNER IMPREZY - jak zawsze:

Serwis - modyfikacja i naprawa wszystkich replik ASG

Doczona grafikaSzczegy na forum WMASG >>>