UPROSZCZONE ZASADY SPOTKA AIRSOFTOWYCH

Rozdzia I - ZASADY OGLNE
1/ Kada osoba biorca udzia w spotkaniu z wykorzystaniem niniejszych zasad zobowizuje si do przestrzegania wszelkich zasad fair play.
2/ Podstaw spotka z wykorzystaniem niniejszych zasad jest przede wszystkim dobra zabawa, a nie osiganie zwycistwa za wszelk cen, uzyskiwanie jak najwikszej iloci trafie, czy wykazywanie w jakikolwiek inny sposb wyszoci nad innymi mionikami AS.
3/ Kady uczestnik spotkania z wykorzystaniem niniejszych zasad, ma obowizek zapoznania si z nimi.
4/ Kady penoletni uczestnik spotkania (z wyjtkiem Fotoreporterw Wojennych, jeeli tacy s) z wykorzystaniem niniejszych zasad, nie ma obowizku (chyba, e organizator zaoy inaczej) podpisywania jakichkolwiek owiadcze.
5/ Kady uczestnik spotkania z wykorzystaniem zasad SPW, wyraa automatycznie zgod na ponoszenie wszelkiego ryzyka zwizanego z udziaem w takim spotkaniu i zobowizuje si, i w razie zaistnienia wypadku, gdzie stanie si ofiar, nie bdzie wnosi roszcze odszkodowawczych, ani wnosi o zastosowanie jakichkolwiek konsekwencji prawnych wobec sprawcy wypadku bd jakiegokolwiek innego uczestnika spotka AS i ich organizatorw.

Rozdzia II - WIEK UCZESTNIKW
1/ W spotkaniach z wykorzystaniem niniejszych zasad mog bra udzia osoby penoletnie.
2/ Dopuszczamy rwnie do udziau osoby w wieku 16+, ktre s zrzeszone w grupach, gdzie wikszy procent stanowi osoby penoletnie. Kady z uczestnikw bdzie zobowizany do podpisania odpowiedniego owiadczenia, ktre jednoczenie bdzie musiao by podpisane przez obojga Rodzicw bd innych Opiekunw Prawnych, wraz z podaniem nr tel. w przypadku koniecznoci kontu. Owiadczenie takie, bdzie te wymagao podpisu, przez penoletniego dowdc danej grupy, ktry bdzie bra udzia w takim spotkaniu.

Rozdzia III - WYPOSAENIE UCZESTNIKW
1/ Wyposaenie obowizkowe:
a/ rodki ochrony oczu, ktre powinny by wytrzymae na postrza z amunicji AS z bliskiej odlegoci, ze wszelkiego typu broni AS. Jeeli masz wtpliwoci, przestrzelaj je przed spotkaniem.
b/ Osoby niepenoletnie, oprcz standardowych rodkw bezpieczestwa stosowanych w AS zobowizane s posiada ochron uzbienia ? np. maska neoprenowa. Pozostaych uczestnikw zabawy zachcamy rwnie do stosowania takiej ochrony.
c/ czerwony materia (chusta, szmata czy inne), o wymiarach pozwalajcych na dostrzeenie go z odlegoci zasigu najmocniejszych replik
d/ minimum jeden opatrunek osobisty lub co, co bdzie go imitowao.
e/ medycy musz by wyposaeni w opaski medyka (z widocznym, czerwonym krzyem lub znakiem Ratownictwa Medycznego) umieszczone na ramieniu oraz minimum 3 sztuki opatrunkw osobistych.

Rozdzia IV - UZBROJENIE PODSTAWOWE - LIMIT AMUNICJI I OGRANICZENIE MOCY REPLIK
1/ Podstawowym zaoeniem niniejszych zasad, jest urealnienie spotka airsoftowych, ale jednoczenie nie zmuszanie wszystkich do takiego podejcia. Dajemy uczestnikom wybr zarwno pod wzgldem rodzaju uzbrojenia, jak i iloci posiadanej i wykorzystywanej amunicji.
2/ Podczas trwania rozgrywki, ca amunicje musimy posiada przy sobie. Oznacza to, i w trakcie nie mona uda si np. do samochodu w celu jej uzupenienia. Wyjtek mog stanowi dodatkowe zasady ustalone przez organizatora jak np. moliwo doadowania w specjalnych skadach amunicji?itp
3/ Jeeli uwaasz, e musisz posiada magazynki hi cap czy np. boxy w replice, ktra nie odzwierciedla broni typu RKM, to Twj wybr. Waga tych replik jest czsto podobna, dlatego nie narzucamy stosowania nikomu ograniczenia w niej amunicji. Skoro osoby biegajce z RKM wykorzystuj magazynki o duej pojemnoci, dajemy te tak moliwo innym.
4/ Bez wzgldu na punkty 1 i 3, zachcamy wszystkich do stosowania podziau posiadanych replik broni, a co za tym idzie do stosowania odpowiedniego ograniczenia amunicji.
a/ pistolety maszynowe i karabiny szturmowe (MP5, M4, M16, SCAR, G36 itp.)
- maxymalnie mid-capy do ok. 100 kulek
- Hi-capy naadowane maxymalnie 100 kulkami
b/ Lekkie karabiny maszynowe (RPK, LSW, MG36 itp.)
- maxymalnie 800 kulek z wyczeniem napdu elektrycznego
c/ rczne karabiny maszynowe (m249, M60? itp.)
- dowolna ilo amunicji i dowolny napd magazynkw
5/ Uycie replik broni wymaga rozwagi i to pozostawiamy uczestnikom zabawy!!! Wszelkie naduycia w tej kwestii podczas gry, bd karane poprzez wysanie uczestnikw do bazy, a w przypadkach racych, wykluczeniem z gry.
a/ Maksymalna moc replik w budynkach - 360 FPS. Osoby ktre posiadaj repliki broni powyej 360 FPS, musz uywa broni bocznej przy wejciu do budynkw ? przy czyszczeniu pomieszcze.
b/ Osoby posiadajce repliki powyej 500 fps musz uywa wycznie singla ? strzay pojedyncze.Maksymalna moc repliki - 600 fps.

Uwaga!!!
W zabawach z wykorzystaniem niniejszych zasad podstaw jest bezpieczestwo, dlatego strzelaj z gow, a jednoczenie odpowiednio si zabezpiecz.

Rozdzia V - UZBROJENIE DODATKOWE
1/ Pirotechnika
a/ Uycie pirotechniki, wymaga szczeglnej rozwagi!!!
b/ dopuszczone jest uycie wszelkiego rodzaju wiec dymnych oprcz tych wasnej produkcji. Osoby wraliwe na dym, proszone s o zaopatrzenie si w maseczki przeciwpyowe, chusteczki? itp., by w przypadku odpalenia wiecy dymnej, mona byo osoni drogi oddechowe
c/ dopuszczone jest uycie petard hukowych max K0206 jako tych, ktre maj odwrci uwag przeciwnika
d/dopuszczone jest uycie wszelkiego rodzaju ?granatw kulkowych? zrobionych na bazie max K0206. Granaty takie mog zawiera groch lub kulki. Nie mog zawiera adnych elementw metalowych, ani innych, ktre mogyby uszkodzi wykorzystywane w AS okulary i gogle ochronne.
e/ W chwili rzucenia petardy obowizuje okrzyk "UWAGA GRANAT!"
2/ Miny i granaty gazowe Dopuszczone jest stosowanie wszelkiego rodzaju min i granatw adowanych gazem i wykorzystujcych kulki BB
3/ Miny i inne puapki dwikowe
a/ dopuszczone s do stosowania wszelkiego rodzaju urzdzenia, ktre poprzez wyzwolenie sygnau dwikowego pozoruj miny.
b/ uruchomienie takiego alarmu, powoduje zranienie/postrza osb znajdujcych si w promieniu 5 metrw od rda sygnau.
4/ Bro biaa
a/ Uczestnik spotkania moe posiada w czasie jego trwania bro bia, lecz zgodnie z obowizujcym prawem, nie moe jej w aden sposb uywa.
b/ Przyjmujemy, i wszyscy uczestnicy spotkania opartego na niniejszych zasadach, wyrazili zgod na posiadanie przez innych broni biaej, z zastrzeeniem punktu ?4a?.
c/ obowizuje cakowity zakaz uywania broni biaej do markowania cichej mierci. Cicha mier moe by markowana TYLKO klepniciem.

Rozdzia VI - OSONY BALISTYCZNE - Tarcze balistyczne
Istnieje moliwo stosowania tarcz balistycznych. Tarcze takie musz by oryginalne. Dopuszcza si te stosowanie wszelkiego rodzaju kopi takich tarcz, ale musz one odpowiada wielkoci i wadze oryginau.
- przy stosowaniu replik tarcz, ich waga nie moe by nisza ni 10 kg
- kad tarcz balistyczn, naley okaza przed rozgrywk organizatorowi, w celu wyraenia zgody na jej uycie

Rozdzia VII - TRAFIENIA / POSTRZELENIA
1/ Z postrzelaniem mamy do czynienia wtedy, gdy zostaniemy trafieni kulk, odamkiem granatu (kulki lub groch), raeni aktywacj miny lub innej puapki, oraz w przypadku ?cichej mierci?. "Cich mier" symulujemy poprzez klepnicie w ramie przeciwnika, niezalenie czy zosta on postrzelony, czy yje. W obu wypadkach przeciwnik zostaje zabity i jest traktowany jako Trup, bez moliwoci uleczenia.
a/ Osoba postrzelona musi gono krzykn ?Dostaem(am)? oraz upa w miejscu, gdzie zostaa postrzelona, wyj posiadany czerwony materia, pooy go na swojej gowie i zawoa ?MEDYK?. Maksymalny czas oczekiwania na Medyka to 10 minut. Po tym czasie osoba taka traktowana jest jako ?Trup?
b/ W czasie oczekiwania na Medyka, trafiona osoba nie moe si samodzielnie przemieszcza, ani aktywnie bra udziau w walce (strzela, rzuca granaty, ...). Osob tak moe przemieci Medyk i/lub koledzy z oddziau, odcigajc ja w bezpieczne miejsce.
c/ Po podejciu Medyka do osoby trafionej, musi On zaoy jej opatrunek na jedno ramie. Czas uleczenia przez Medyka nie moe by krtszy ni 3 minuty. Dopiero po 3 minutach od chwili rozpoczcia zakadania opatrunku, Medyk moe odej od Osoby trafionej, a Trafiony moe wrci do akcji.
d/ Kada osoba moe zosta uleczona tylko jeden raz. Nastpne trafienie oznacza: ?Trup?.
e/ Kada osoba moe zosta dobita tylko wycznie przez klepnicie w ramie przez przeciwnika - ?cicha mier? i staje si ?Trupem?.
2/ W zabawie z zastosowaniem niniejszych zasad, nie bd uznawane "ciche trafienia" typu: dostae, pif-paf itp, nawet jeeli odlego jest bliska. Jedyne trafienie bez strzau, to "cicha mier", opisana powyej.
3/ Trafienie w bro eliminuj j, a do czasu ponownego wejcia do gry po zejciu do bazy. Do tego czasu mona uywa broni bocznej, albo poyczy od kogo np osoby ?zabitej?, ktra si z nami porusza. Jeeli nie mamy moliwoci uyczenia broni lub nie posiadamy innej, osoba, ktrej bro zostaa wyeliminowana, zachowuje si jak osoba trafiona.
4/ Trafienie w lornetk, noktowizor, wszelkiego rodzaju peryskopy? itp. podczas ich uywania, skutkuje ich wyeliminowaniem do czasu ponownego wejcia do gry po zejciu do bazy, czyli tak samo jak z trafieniem w replik.
5/ Na spotkaniach z niniejszymi zasadami nie strzelamy do Fotoreporterw Wojennych (jeeli organizator takowych dopuci do gry), ktrzy posiadaj na szyi odpowiedni identyfikator. Tacy fotoreporterzy nie maj prawa by uzbrojeni, ale maj obowizek poruszania si z jakim wybranym oddziaem i suchania rozkazw dowdcw (czytaj w odrbnych zasadach: Fotoreporterzy Wojenni)
a/ Jeeli zauwaymy, e fotoreporter jest uzbrojony, moemy do kogo takiego strzela, mimo posiadania identyfikatora. W takim wypadku dany fotoreporter musi stosowa zasady trafie jak kady inny uczestnik spotkania.
b/ Jeeli przypadkowo postrzelimy fotoreportera, rwnie musi on stosowa zasady trafie jak kady inny uczestnik spotkania.

Rozdzia VIII - RESPOWN
1/ Respawny przewidziane s kiedy straty danego oddziau osign 70% lub ?zgin?: dowdca i jego zastpca. Do tego czasu ?trupy? poruszaj si z macierzyst grup, nie mog strzela, ani bra udziau w bezporednich dziaaniach wojennych.
a/ Kiedy straty oddziau przekrocz 70% i/lub zostan trafieni: dowdca i jego zastpca, cay oddzia uznaje si za wyeliminowany- wszyscy zobowizani s do oznaczenia si czerwon szmat.
b/ O tym fakcie, natychmiast musi zosta powiadomiony SZTAB DOWODZENIA przez dowdc oddziau.
c/ Po otrzymaniu informacji, Sztab Dowodzenia wycofa oddzia na zaplecze w celu ?uzupenienia? stanu osobowego. Wycofanie bdzie polegao na wysaniu oddziau do Bazy, znajdujcej si przy Sztabie Dowodzenia. Po wycofaniu si oddziau, jest on zobowizany odczeka minimum 10 minut, a max 15 minut i wczy si do akcji.
d/ W czasie pobytu oddziau w Bazie, dowdca zobowizany uda si osobicie do Sztabu8 Dowodzenia w celu otrzymania dalszych rozkazw.
e/ Jeeli minie 20 minut od trafienia pierwszego onierza danego oddziau, a oddzia nadal utrzymuje prawo do gry, bez koniecznoci respa, Dowdca oddziau zgasza ten fakt do Sztabu Dowodzenia. W takiej sytuacji, Sztab Dowodzenia moe uzdrowi wszystkich w tym oddziale, wydajc odpowiedni rozkaz do dalszych dziaa.
f/ Takie, a nie inne zasady Respw maj za zadanie uniknicie bkania si pojedynczych osb po polu walki, oraz pokonywania duych odlegoci do wyznaczonych wczeniej Respw.
2/ Poruszanie si osb trafionych z oddziaem.
a/ jeeli oddzia prowadzi obron obiektu, znajdujc si w jego wntrzu, osoba trafiona, pozostaje w miejscu trafienia tak, by nie przeszkadzao to w prowadzeniu akcji przez pozostaych uczestnikw
b/ jeeli oddzia atakuje i zajmuje budynek, nie ponoszc strat, ktre powoduj udanie si oddziau na respa, osoba trafiona pozostaje przed nim w takim miejscu, by nie przeszkadza w akcji. Jeeli oddzia zajmie ju budynek, to osoba/osoby trafione, wchodz do jego wntrza.
c/ Jeeli oddzia prowadzi dziaania w terenie, kada trafiona osoba porusza si na jego tyach, w odlegoci nie wikszej ni 10 metrw od ostatniego wsptowarzysza z oddziau.

Rozdzia IX - MEDYK

1/ Kady oddzia do 10 osb, moe posiada w swoich szeregach 1 medyka. Oddziay od 11 do 19 osb - 2 medykw. Oddziay powyej 20 osb - 3 medykw
2/ Obowizkowe wyposaenie Medyka:
a/ opaska Medyka na ramie z widocznym czerwonym krzyem lub znakiem Ratownictwa Medycznego
b/ minimum 3 bandae lub opatrunki wojskowe

Rozdzia X - Przypadki TERMINATORSTWA!!!
1/ Wszyscy zakadamy, e kto ewentualnie nie poczu strzau, a nie e chce oszuka ? i tej zasady si solidarnie trzymamy!!!
2/ Jeeli jestemy w 101% pewni, e kogo trafilimy, a osoba taka nie poczua, to krzyczymy ?DOSTAE (a)?. Osoba taka jest zobowizana postpowa wg zasad dotyczcych osoby trafionej.
3/ Wszelkie pretensje dotyczce terminatorstwa, wyjaniamy bezporednio po zdarzeniu z dan osob lub po zakoczeniu akcji, bezporednio po spotkaniu AS.
4/ Na koniec spotkania odbdzie si odprawa wszystkich uczestnikw i zostanie zadane pytanie, czy kto ma co do wyjanienia odnonie jakichkolwiek przypadkw terminatorstwa. Jeeli bdzie taka potrzeba, wszelkie przypadki zostan wsplnie wyjanione, a dane osoby w odpowiedni sposb pouczone.
5/ Sytuacja przedstawiona w punkcie 5 zamyka spraw ewentualnych przypadkw ?terminatorstwa? na danym spotkaniu!!!! Jednym sowem stosujemy zasad, i zaatwiamy wszystko na miejscu w swoim gronie.

Rozdzia XI - POSTANOWIENIA KOCOWE
1/ Organizator spotkania wykorzystujcego niniejsze zasady, moe doczy oprcz niniejszych zasad oglnych, take inne, odrbnie przedstawione zasady
a/ Fotoreporterzy Wojenni
b/ Jecy, zakadnicy. Metody przesucha i uwalniania.
c/ Wsparcie lotnicze i artyleryjskie

i inne