Prawo/zasady ASG

Preambua

Niniejszy zbir powsta w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonujcych dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego mionikw. Zbir ten nie pozostaje w sprzecznoci z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporzdkowany. Stanowi nakrelenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu zasad powszechnie dotd stosowanych, jako, e airsoft'em zajmuj si wycznie ludzie uczciwi, przestrzegajcy zasad fair play, ktrym przywieca idea wsplnej, dobrej zabawy z uwzgldnieniem wszystkich zasad bezpieczestwa i dla ktrych nie jest podstawowym celem osignicie zwycistwa za wszelk cen oraz uzyskanie jak najwikszej iloci trafie, czy te wykazanie w jakikolwiek inny sposb wyszoci nad innymi mionikami airsoft. Zebranie zasad airsoft w formie jednolitego dokumentu, uatwi ich konsekwentne przestrzeganie, a take ustandaryzuje airsoft na terenie caego kraju.

Airsoft jest take rdem pozyskiwania nowych znajomych i przyjaci. Suy take umacnianiu wzajemnej yczliwoci w poczuciu rwnoci wszystkich mionikw. W airsoft nie ma miejsca na okazywanie jakichkolwiek niechci wynikajcych z przynalenoci narodowych, kulturowych, religijnych, politycznych i rasowych. Niedopuszczalnym jest zatem wykorzystywanie airsoft do goszenia czy prezentowania jakichkolwiek niechci wobec jakiejkolwiek grupy jego mionikw.

Cz oglna

Podstawowe pojcia

 1. Airsoft- jest to zabawa polegajca na prowadzeniu walk airsoft, przy wykorzystaniu broni ASG. Airsoft czy si z hobby zwizanym z posiadaniem jednej lub wicej sztuk broni ASG, umundurowania i oporzdzenia oraz z uczestnictwem w spotkaniach i walkach airsoft.
 2. Walki airsoft- s to spotkania, w ktrych dwie lub wicej grup tocz pomidzy sob symulowane walki, ktre mog by oparte na scenariuszach, uywajc przy tym broni ASG i amunicji ASG.
 3. Bro ASG- s to repliki wszelkiej broni palnej, wykonane z dowolnego materiau, w skali 1:1 lub innej, miotajce amunicj ASG za pomoc supa spronego powietrza lub specjalnego gazu przeznaczonego do zasilania broni ASG.
 4. Bro ASGmoe by powtarzalna, samopowtarzalna oraz automatyczna.
 5. Amunicja ASG- s to kulki z tworzywa sztucznego o rednicy 6 mm, masie nie przekraczajcej 0,33 g, przystosowane do wystrzeliwania z broni ASG.
 6. Gracz airsoft- jest to osoba, ktra uczestniczy w walkach airsoft, podczas ktrych posiada bro ASG oraz respektuje podstawowe zasady obowizujce w airsoft.
 7. Teren walk airsoft- jest to cile okrelony teren, na ktrym tocz si walki airsoft. Teren powinien by, w miar moliwoci, oznaczony i zabezpieczony przed wejciem na niego osb postronnych. Prowadzenie walk na okrelonym terenie powinno by uzgodnione z jego wacicielem lub zarzdc. O prowadzeniu walk airsoft na okrelonym terenie powinny by powiadomione waciwe suby porzdkowe.
 8. Strefa bezpieczestwa- miejsce wydzielone na terenie walk airsoft, gdzie zbieraj si wyeliminowani gracze, bd inne osoby nie uczestniczce w walce. W strefie bezpieczestwa obowizuje cakowity i bezwzgldny zakaz strzelania z broni ASG.

Cz szczegowa

I. Zasady bezpieczestwa

 1. rodki ochrony oczu:
  • Wszyscy gracze airsoft dokadaj najwyszej starannoci, by spotkania i walki airsoft byy pozbawione jakichkolwiek zagroe dla ycia i zdrowia uczestnikw oraz osb postronnych.
  • Kady gracz airsoft zobowizany jest posiada w trakcie walk airsoft rodki ochrony oczu, jako organu najbardziej naraonego na uszkodzenia. rodki ochrony oczu powinny by wytrzymae na postrza z amunicji ASG z bliskiej odlegoci, ze wszelkiego typu broni ASG.
  • Kady gracz airsoft, w przypadku wtpliwoci dotyczcych skutecznoci stosowanych rodkw ochrony oczu, zobowizany jest do przeprowadzenia testu wytrzymaoci, polegajcego na oddaniu strzau / serii strzaw, do majcego mie zastosowanie rodka ochrony, z bliskiej odlegoci, z najmocniejszej, dostpnej broni ASG. W szczeglnoci dotyczy to rodkw ochrony oczu, ktrych przeznaczenie jest inne ni do airsoft.
  • rodki ochrony oczu musz by zaoone przez uczestnika airsoft przez cay czas trwania walk airsoft. Zdjcie rodkw ochrony moe nastpi wycznie w strefie bezpieczestwa.
  • Gracz airsoft, ktry zdejmie rodki ochrony oczu poza stref bezpieczestwa, moe by upomniany przez kadego z pozostaych graczy. Nie zastosowanie si do upomnienia bd ponowne upomnienie, stanowi podstaw do wykluczenia tego gracza z dalszych walk airsoft.
 2. Spoywanie alkoholu i zaywanie rodkw odurzajcych
  • W trakcie trwania walk airsoft obowizuje bezwzgldny zakaz spoywania alkoholu oraz zaywania rodkw odurzajcych.
  • Spoywanie alkoholu jest dopuszczalne wycznie po ogoszonym zakoczeniu wszystkich walk airsoft.
  • Uczestnik walk airsoft, spoywajcy w trakcie ich trwania alkohol lub uywajcy rodkw odurzajcych, moe by natychmiast i nieodwoalnie wykluczony ze wszystkich walk airsoft.
 3. Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod wzgldem materialnym:
  • Teren walk airsoft, przed jego wykorzystaniem, powinien by sprawdzony pod wzgldem bezpieczestwa przez organizatora walk.
  • Szczeglnemu sprawdzeniu winny podlega nastpujce elementy:
   • istnienie ukrytych dziur, jarw, zaomw mogcych stanowi zagroenie dla uczestnikw,
   • istnienie przedmiotw (wystajce prty, potuczone szko itp.) mogcych stanowi zagroenie dla uczestnikw,
   • dostpno terenu dla osb trzecich, co moe stanowi zagroenie bezpieczestwa tyche osb,
   • miejsca stanowice jakiekolwiek zagroenie, winny by oznaczone, w miar moliwoci, w widoczny sposb.
 4. Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod wzgldem formalnym:
  • uczestnicy lub organizator walk airsoft sprawdza czyj wasno stanowi teren tyche walk, lub pod czyim znajduje si zarzdem i uzgadnia moliwo prowadzenia tam walk,
  • dodatkowo, o walkach airsoft powinny by powiadomione waciwe suby porzdkowe (policja, stra lena itp.), informujc przy tym, na czym te walki polegaj.
 5. Inne rodki ochrony i bezpieczestwa:
  • Na miejscu walk airsoft powinna znajdowa si apteczka pierwszej pomocy. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest okrelony, obowizek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy spoczywa na organizatorze.
  • Dodatkowo na miejscu walk airsoft powinien znajdowa si jakikolwiek rodek cznoci zewntrznej (np. telefon komrkowy) dla moliwoci wezwania pomocy w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest okrelony, obowizek zapewnienia rodkw cznoci zewntrznej spoczywa na organizatorze.
 6. Wszelkie inne rodki ochrony, takie jak: hemy, kaski, naokietniki, nakolanniki, rkawice ochronne, ochraniacze na zby, s zalecane do stosowania. Ich uywanie ley w gestii uczestnika.

II. Zasady zwizane z zachowaniem porzdku publicznego oraz obowizujcych norm prawnych

 1. Noszenie broni ASG w miejscach publicznych powinno odbywa si z uyciem pokrowcw, opakowa lub w inny sposb, zabezpieczajcy bro ASG przed widokiem publicznym.
 2. Wydobywanie, strzelanie, celowanie lub jakiekolwiek inne uycie broni ASG w miejscu publicznym moe by uznane za naruszanie zasad airsoft i powodowa wykluczenie dopuszczajcego si tego gracza airsoft ze wszelkich spotka i walk airsoft.
 3. Noszenie mundurw i oporzdzenia uywanego w airsoft w miejscach publicznych jest dozwolone, za wyjtkiem przypadkw, gdy pozostaje to w sprzecznoci z prawem powszechnie obowizujcym ( mundury i wyposaenie, a take symbole i oznaczenia, zastrzeone dla okrelonych formacji, takich jak: wojsko, policja itp.).

III. Zasady uywania broni biaej w ASG

 1. Bro biaa (noe, sztylety, bagnety ) mog, za zgod pozostaych uczestnikw, stanowi cz umundurowania lub wyposaenia gracza airsoft.
 2. Zabronione jest uywanie broni biaej podczas walk airsoft, poprzez jej dobywanie w jakimkolwiek celu. Uczestnik, ktry dobywa broni biaej podczas walk airsoft moe by natychmiast i w sposb nieodwoalny wykluczony z dalszych walk airsoft.
 3. Dobywanie broni biaej moe nastpi wycznie w strefie bezpieczestwa i wycznie w sposb nie zagraajcy yciu i zdrowiu uczestnikw.

IV. Zasady uywania rodkw pirotechnicznych lub rodkw pozoracji pola walki

 1. Uywanie rodkw pirotechnicznych lub rodkw pozoracji pola walki jest niedopuszczalne w walkach airsoft, za wyjtkiem zapisu punktu 2.
 2. W wyjtkowych przypadkach, gdy organizator walk airsoft dopuci uywanie rodkw pirotechnicznych lub rodkw pozoracji pola walki, powinno to si odbywa w sposb kontrolowany, wykluczajcy moliwo zaistnienia nieszczliwego wypadku. Organizator okrela zasady uywania rodkw pirotechnicznych lub rodkw pozoracji pola walki w opublikowanym przez siebie regulaminie walk airsoft.

V. Zasady uznawania trafie, zachowania si trafionych

 1. Trafienie w kad cz ciaa, uznaje si jako wyeliminowanie trafionego z dalszej walki airsoft.
 2. Trafiony uczestnik sygnalizuje fakt trafienia poprzez uniesienie obu rk do gry i okrzyk "dostaem".
 3. Dopuszczalne jest pominicie unoszenia rk i okrzyku w sytuacjach, kiedy takie zachowanie moe ujawni skryte dziaanie osoby, ktra oddaa celny strza.
 4. Trafiony gracz pozostaje w miejscu trafienia. Trafiony gracz przyjmuje tak pozycj, by fakt jego wyeliminowania by oczywisty oraz by jego pozycja nie utrudniaa walk airsoft pozostaym uczestnikom. Trafiony gracz moe przemieci si do strefy bezpieczestwa dopiero wwczas, gdy w rejonie, gdzie zosta trafiony, nie tocz si ju adne dziaania, a przejcie do strefy bezpieczestwa nie bdzie odbywao si przez rejon innych dziaa. Trafiony gracz szczeglnie dba o to, by nie przeszkadza lub nie utrudnia walk airsoft innym uczestnikom.
 5. Nie przyznawanie si do otrzymanych trafie jest naruszeniem podstawowego kanonu, na jakim opiera si airsoft - kanonu uczciwoci. Gracz airsoft, ktry uporczywie i w sposb ewidentny unika przyznawania si do otrzymanych trafie, nie jest mile widziany w rodowisku airsoft. W zwizku z tym moe zosta wykluczony z udziau we wszelkich walkach, spotkaniach i imprezach airsoft.
 6. Trafiony uczestnik od chwili zasygnalizowania trafienia, zachowuje pene milczenie. Nie jest dopuszczalne porozumiewanie si w sposb bezporedni, przy uyciu rodkw cznoci, ani w aden inny sposb, z pozostaymi uczestnikami, zarwno biorcymi udzia w dalszych walkach airsoft, jak i uczestnikami, ktrzy zostali take trafieni. Zakaz porozumiewania si przestaje obowizywa w strefie bezpieczestwa, jednkae porozumiewanie si moe nastpowa wycznie z osobami znajdujcymi si w teje strefie.
 7. Trafiony uczestnik, od chwili zasygnalizowania trafienia, nie oddaje strzaw z adnej broni ASG i w adnym celu. Zakaz ten dotyczy rwnie uczestnikw znajdujcych si w strefie bezpieczestwa.
 8. Szczeglnie niedopuszczalne jest przekazywanie jakichkolwiek informacji pozostaym w walce uczestnikom. Przekroczenie tej zasady moe spowodowa natychmiastowe i bezwzgldne wykluczenie gracza z dalszych walk airsoft.
 9. Trafienie w bro ASG uywan przez gracza uwaa si, za wyeliminowanie teje broni z dalszej walki airsoft.
 10. Gracz, ktrego bro zostaa wyeliminowana, nie moe strzela z niej do koca starcia, w ktrym nastpio wyeliminowanie. Dopuszcza si moliwo korzystania z broni ASG posiadanej przez wyeliminowanego, innego uczestnika. Przejcie broni ASG wyeliminowanego uczestnika moe nastpi wycznie w tym miejscu, w ktrym zosta on wyeliminowany.
 11. Wyczerpanie si amunicji ASG, nie skutkuje wyeliminowaniem gracza z walki airsoft. Gracz, ktremu wyczerpaa si amunicja, pozostaje nadal w walce.
 12. Organizator walk airsoft moe ustali inne zasady uznawania trafie. W przypadku braku ustalenia innych zasad uznaje si za obowizujce, podane w niniejszym zbiorze.

VI. Zasady korzystania ze rodkw cznoci

 1. Dopuszczalne jest korzystanie ze wszelkich rodkw cznoci.
 2. Organizator walk airsoft moe zastrzec na swj uytek okrelone przez siebie kanay. Nie mog one by uywane przez pozostaych uczestnikw.

VII. Zasady organizowania walk airsoft - regulaminy

 1. Walki airsoft, zwane dalej "imprezami", o charakterze zorganizowanym i o zasigu oglnopolskim, powinny by opatrzone, przygotowanym przez organizatora i podanym do publicznej wiadomoci, Regulaminem Imprezy.
 2. Z zachowaniem podstawowych zasad dotyczcych bezpieczestwa, organizator ma prawo do swobodnego okrelania zasad obowizujcych w trakcie trwania imprezy.
 3. Wszyscy uczestnicy imprezy s zobowizani do bezwzgldnego przestrzegania zasad ustalonych w regulaminie, pod rygorem usunicia z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztw.

VIII. Sprawy inne

 1. aden gracz airsoft nie moe by dyskryminowany z powodu rodzaju i typu posiadanej broni ASG, umundurowania i wyposaenia. Jednake kady gracz airsoft dba o to, by jego umundurowanie i wyposaenie nie odbiegao w racy sposb od norm umundurowania i wyposaenia powszechnie uznanych i przestrzeganych w airsoft, a take od przyjtego przez organizatorw klimatu rozgrywki (w tym sensownosci scenariusza).
 2. Mionikiem i sympatykiem airsoft moe by kada osoba, bez wzgldu na wiek, pe i ras.
 3. W spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mog uczestniczy osoby, ktre ukoczyy 18 lat i posiadaj pen zdolno do czynnoci prawnych.
 4. W przypadkach szczeglnych, w spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mog uczestniczy osoby, ktre ukoczyy 16 lat i posiadaj pisemn zgod rodzicw / opiekunw, wedug ustalonego wzoru.

IX. Postanowienia kocowe

 1. Niniejszy zbir zasad nie stanowi prawa w powszechnym rozumieniu.
 2. Stosowanie okrelonych w niniejszym zbiorze zasad, stanowi dbao o rozwj airsoft w Polsce, poszanowania dla caego rodowiska airsoft, a take dla panujcych w tym rodowisku dobrych obyczajw. Z tego wzgldu, zbir niniejszy stanowi zbir zasad obowizujcych w rodowisku airsoft w Polsce i zwany jest umownie "Prawem ASG".
 3. Stworzenie niniejszego zbioru ma suy ujednoliceniu zasad stosowanych w caym rodowisku airsoft.
 4. Niniejszy zbir opracowany zosta na podstawie istniejcych dotychczas i ogoszonych zasad oraz na podstawie wypowiedzi wielu osb ze rodowiska airsoft. Twrcy zaznaczaj, i dooyli wszelkich stara, by ten zbir zapewni rwne szanse dla wszystkich mionikw airsoft i pozwoli zapobiec wszelkim sporom i nieporozumieniom.